கடைசிகால அபிஷேகம் | Kadaisikala Abishegam | Tamil Christian Song

கடைசிகால அபிஷேகம் | Kadaisikala Abishegam | Tamil Christian Song

கடைசிகால அபிஷேகம்
மாம்சமான யாவர்மேலும்
அறுவடையின் காலமிதே
தூய ஆவியால் நிரப்பிடுமே

கடைசிகால அபிஷேகம்
மாம்சமான யாவர்மேலும்
அறுவடையின் காலமிதே
தூய ஆவியால் நிரப்பிடுமே

அக்கினியாய் இறங்கிடுமே
அக்கினி நாவாக அமர்ந்திடுமே
பெருங்காற்றாக வீசிடுமே
ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே

அக்கினியாய் இறங்கிடுமே
அக்கினி நாவாக அமர்ந்திடுமே
பெருங்காற்றாக வீசிடுமே
ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே

1
எலும்புகளின் பள்ளத்தாக்கில்
ஒரு சேனையை நான் காண்கிறேன்
அதிகாரம் தந்திடுமே
தீர்க்கதரிசனம் உரைத்திடவே

எலும்புகளின் பள்ளத்தாக்கில்
ஒரு சேனையை நான் காண்கிறேன்
அதிகாரம் தந்திடுமே
தீர்க்கதரிசனம் உரைத்திடவே

அக்கினியாய் இறங்கிடுமே
அக்கினி நாவாக அமர்ந்திடுமே
பெருங்காற்றாக வீசிடுமே
ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே

அக்கினியாய் இறங்கிடுமே
அக்கினி நாவாக அமர்ந்திடுமே
பெருங்காற்றாக வீசிடுமே
ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே

2
கர்மேல் மலை ஜெபவேளையில்
ஒரு கையளவு மேகம் காண்கிறேன்
ஆகாபு நடுங்கினபோல்
அக்னி மழையாக பொழிந்திடுமே

கர்மேல் மலை ஜெபவேளையில்
ஒரு கையளவு மேகம் காண்கிறேன்
ஆகாபு நடுங்கினபோல்
அக்னி மழையாக பொழிந்திடுமே

அக்கினியாய் இறங்கிடுமே
அக்கினி நாவாக அமர்ந்திடுமே
பெருங்காற்றாக வீசிடுமே
ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே

அக்கினியாய் இறங்கிடுமே
அக்கினி நாவாக அமர்ந்திடுமே
பெருங்காற்றாக வீசிடுமே
ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே

3
சீனாய் மலைமேலே
அக்னி ஜீவாலையை நான் காண்கிறேன்
இஸ்ரவேலின் தேவனே
என்னில் அக்கினியை ஊற்றிடுமே

சீனாய் மலைமேலே
அக்னி ஜீவாலையை நான் காண்கிறேன்
இஸ்ரவேலின் தேவனே
என்னில் அக்கினியை ஊற்றிடுமே

அக்கினியாய் இறங்கிடுமே
அக்கினி நாவாக அமர்ந்திடுமே
பெருங்காற்றாக வீசிடுமே
ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே

அக்கினியாய் இறங்கிடுமே
அக்கினி நாவாக அமர்ந்திடுமே
பெருங்காற்றாக வீசிடுமே
ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே

ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே
ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே

ஜீவ நதியாக பாய்ந்திடுமே

கடைசிகால அபிஷேகம் | Kadaisikala Abishegam | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | Reji Narayanan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!