ஒரு மகிமையின் மேகம் | Oru Magimayin Megam | Tamil Christian Song

ஒரு மகிமையின் மேகம் | Oru Magimayin Megam | Tamil Christian Song

ஒரு மகிமையின் மேகம்
இந்த இடத்தை மூடுதே
ஒரு மகிமையின் மேகம்
என் ஜனத்தை மூடுதே
ஒரு மகிமையின் மேகம்
இந்த இடத்தை மூடுதே
ஒரு மகிமையின் மேகம்
என் ஜனத்தை மூடுதே

விலகாத மேகம் நீர்
முன்செல்லும் மேகம் நீர்
விலகாத மேகம் நீர்
முன்செல்லும் மேகம் நீர்

1
ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே வல்ல
ஆவியானவரே தெளிவின் ஆவியானவரே மகிமையின்
ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே வல்ல
ஆவியானவரே தெளிவின் ஆவியானவரே

ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே வல்ல
ஆவியானவரே தெளிவின் ஆவியானவரே மகிமையின்
ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே வல்ல
ஆவியானவரே தெளிவின் ஆவியானவரே

ஒரு மகிமையின் மேகம்
இந்த இடத்தை மூடுதே
ஒரு மகிமையின் மேகம்
என் ஜனத்தை மூடுதே
ஒரு மகிமையின் மேகம்
இந்த இடத்தை மூடுதே
ஒரு மகிமையின் மேகம்
என் ஜனத்தை மூடுதே

விலகாத மேகம் நீர்
முன்செல்லும் மேகம் நீர்
விலகாத மேகம் நீர்
முன்செல்லும் மேகம் நீர்

ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே வல்ல
ஆவியானவரே தெளிவின் ஆவியானவரே மகிமையின்
ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே வல்ல
ஆவியானவரே தெளிவின் ஆவியானவரே

2
என் பேச்சில என் மூச்சில
என் சொல்லில என் செயலில கலந்திருக்கீங்க
என் நினைவில என் நடத்தையில
என் நினைவில என் உயிரில கலந்திருக்கீங்க

என் பேச்சில என் மூச்சில
என் சொல்லில என் செயலில கலந்திருக்கீங்க
என் நினைவில என் நடத்தையில
என் நினைவில என் உயிரில கலந்திருக்கீங்க

அன்பின் ஆவியானவரே விலையேற பெற்றவரே
எனை ஆளும் பரிசுத்தரே நன்றி ஐயா
அன்பின் ஆவியானவரே விலையேற பெற்றவரே
எனை ஆளும் பரிசுத்தரே நன்றி ஐயா

ஒரு மகிமையின் மேகம்
இந்த இடத்தை மூடுதே
ஒரு மகிமையின் மேகம்
என் ஜனத்தை மூடுதே
ஒரு மகிமையின் மேகம்
இந்த இடத்தை மூடுதே
ஒரு மகிமையின் மேகம்
என் ஜனத்தை மூடுதே

விலகாத மேகம் நீர்
முன்செல்லும் மேகம் நீர்
விலகாத மேகம் நீர்
முன்செல்லும் மேகம் நீர்

ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே வல்ல
ஆவியானவரே தெளிவின் ஆவியானவரே மகிமையின்
ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே வல்ல
ஆவியானவரே தெளிவின் ஆவியானவரே

ஒரு மகிமையின் மேகம் | Oru Magimayin Megam | Tamil Christian Song | Jefferson Manos / Church of Sharon in India, Perumalpuram, Tirunelveli, Tamilnadu, India | Joseph Aldrin

ஒரு மகிமையின் மேகம் | Oru Magimayin Megam | Tamil Christian Song | Shalom Brainerd, Apollo John Wesly | Apollo John Wesly, Shalom Brainerd | Joseph Aldrin

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!