அசாத்தியங்கள் சாத்தியமே | Asaathiyam Saathiyame | Tamil Christian Song

அசாத்தியங்கள் சாத்தியமே | Asaathiyam Saathiyame | Tamil Christian Song

அசாத்தியங்கள் சாத்தியமே
தேவா உங்க வார்த்தையாலே
அசாத்தியங்கள் சாத்தியமே
தேவா உங்க வார்த்தையாலே

அசையாத மலை கூட அசைந்திடுமே
அமராத புயல் கூட அமர்ந்திடுமே
அசையாத மலை கூட அசைந்திடுமே
அமராத புயல் கூட அமர்ந்திடுமே

எல்லா புகழும் எல்ல கனமும்
என்னில் அசாத்தியம் செய்பவர்க்கே
எல்லா துதியும் எல்லா உயர்வும்
என்னில் நிலைவரமானவர்க்கே

எனக்காய் நிற்கும் இயேசுவுக்காய்
எனக்காய் பேசும் இயேசுவுக்காய்
எனக்காய் நிற்கும் இயேசுவுக்காய்
எனக்காய் பேசும் இயேசுவுக்காய்

1
நான் எடுத்த தீர்மானங்கள்
ஓன்றன்பின்னாய் தோற்றனவே
நான் எடுத்த தீர்மானங்கள்
ஓன்றன்பின்னாய் தோற்றனவே

சோராமல் எனக்காக உழைப்பவரே
தோற்காமல் துணை நின்று காப்பவரே
சோராமல் எனக்காக உழைப்பவரே
தோற்காமல் துணை நின்று காப்பவரே

எல்லா புகழும் எல்ல கனமும்
என்னில் அசாத்தியம் செய்பவர்க்கே
எல்லா துதியும் எல்லா உயர்வும்
என்னில் நிலைவரமானவர்க்கே

எனக்காய் நிற்கும் இயேசுவுக்காய்
எனக்காய் பேசும் இயேசுவுக்காய்
எனக்காய் நிற்கும் இயேசுவுக்காய்
எனக்காய் பேசும் இயேசுவுக்காய்

2
என் கை மீறி போனதெல்லாம்
உம் கரத்தால் சாத்தியமே
என் கை மீறி போனதெல்லாம்
உம் கரத்தால் சாத்தியமே

என் கரம் தவறியதே இழந்ததெல்லாம்
உம் கரம் தவறாமல் மீட்டிடுமே
என் கரம் தவறியதே இழந்ததெல்லாம்
உம் கரம் தவறாமல் மீட்டிடுமே

எல்லா புகழும் எல்ல கனமும்
என்னில் அசாத்தியம் செய்பவர்க்கே
எல்லா துதியும் எல்லா உயர்வும்
என்னில் நிலைவரமானவர்க்கே

எனக்காய் நிற்கும் இயேசுவுக்காய்
எனக்காய் பேசும் இயேசுவுக்காய்
எனக்காய் நிற்கும் இயேசுவுக்காய்
எனக்காய் பேசும் இயேசுவுக்காய்

3
பரிந்துரைகள் செய்யாததை
பரன் கிருபை செய்திடுமே
பரிந்துரைகள் செய்யாததை
பரன் கிருபை செய்திடுமே

தானாக முன்வந்து உதவினீரே
முன்னுரிமை நானென்று காண்பித்தீரே
தானாக முன்வந்து உதவினீரே
முன்னுரிமை நானென்று காண்பித்தீரே

எல்லா புகழும் எல்ல கனமும்
என்னில் அசாத்தியம் செய்பவர்க்கே
எல்லா துதியும் எல்லா உயர்வும்
என்னில் நிலைவரமானவர்க்கே

எல்லா புகழும் எல்ல கனமும்
என்னில் அசாத்தியம் செய்பவர்க்கே
எல்லா துதியும் எல்லா உயர்வும்
என்னில் நிலைவரமானவர்க்கே

எனக்காய் நிற்கும் இயேசுவுக்காய்
எனக்காய் பேசும் இயேசுவுக்காய்
எனக்காய் நிற்கும் இயேசுவுக்காய்
எனக்காய் பேசும் இயேசுவுக்காய்

அசாத்தியங்கள் சாத்தியமே | Asaathiyam Saathiyame | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | John Jebaraj

அசாத்தியங்கள் சாத்தியமே | Asaathiyam Saathiyame | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | John Jebaraj

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!