அப்பா உங்க நாமத்தில | Appa Unga Namathila | Tamil Christian Song

அப்பா உங்க நாமத்தில | Appa Unga Namathila | Tamil Christian Song

அப்பா உங்க நாமத்தில மகத்துவம் உண்டு
அப்பா உங்க நாமத்தில வல்லமை உண்டு
அப்பா உங்க நாமத்தில மகத்துவம் உண்டு
அப்பா உங்க நாமத்தில வல்லமை உண்டு

உங்க நாமமே என் பட்டயம்
உங்க நாமமே எனக்கு கேடகம்
உங்க நாமமே என் பட்டயம்
உங்க நாமமே எனக்கு கேடகம்

உங்க நாமத்தில் விடுதலை நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் வெற்றி நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் விடுதலை நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் வெற்றி நிச்சயம்

1
கோடி கோடி நாமங்கள் worldல உண்டு
ஆனாலும் உங்க நாமம் special நாமமே
கோடி கோடி நாமங்கள் வேல்ட்ல உண்டு
ஆனாலும் உங்க நாமம் ஸ்பெஷல் நாமமே

ஜீவன தந்து இரட்சிப்ப தந்து
வாழ வச்சது உங்க நாமமே
ஜீவன தந்து இரட்சிப்ப தந்து
வாழ வச்சது உங்க நாமமே

உங்க நாமமே என் பட்டயம்
உங்க நாமமே எனக்கு கேடகம்
உங்க நாமமே என் பட்டயம்
உங்க நாமமே எனக்கு கேடகம்

உங்க நாமத்தில் விடுதல நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் வெற்றி நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் விடுதல நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் வெற்றி நிச்சயம்

2
பராக்கிரமசாலிகள் மேல் ஆளுகை தந்து
பலவானை வீழ்த்தியது உங்க நாமமே
பராக்கிரமசாலிகள் மேல் ஆளுகை தந்து
பலவானை வீழ்த்தியது உங்க நாமமே

enemies முன்பு பந்தி ஒன்ற
ஆயத்தம் பண்ணும் உங்க நாமமே
enemies முன்பு பந்தி ஒன்ற
ஆயத்தம் பண்ணும் உங்க நாமமே

உங்க நாமமே என் பட்டயம்
உங்க நாமமே எனக்கு கேடகம்
உங்க நாமமே என் பட்டயம்
உங்க நாமமே எனக்கு கேடகம்

உங்க நாமத்தில் விடுதல நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் வெற்றி நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் விடுதல நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் வெற்றி நிச்சயம்

3
உங்க நாமம் சொல்ல சொல்ல பேய்கள் ஓடுது
அறிக்கையிட்டு பாட பாட power பெருகுது
உங்க நாமம் சொல்ல சொல்ல பேய்கள் ஓடுது
அறிக்கையிட்டு பாட பாட power பெருகுது

சிங்கத்தின் மேலும் பாம்பின் மேலும்
நடக்கச் செய்தது உங்க நாமமே
Lions மேலும் snakes மேலும்
நடக்கச் செய்தது உங்க நாமமே

உங்க நாமமே என் பட்டயம்
உங்க நாமமே எனக்கு கேடகம்
உங்க நாமமே என் பட்டயம்
உங்க நாமமே எனக்கு கேடகம்

உங்க நாமத்தில் விடுதல நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் வெற்றி நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் விடுதல நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் வெற்றி நிச்சயம்

அப்பா உங்க நாமத்தில அற்புதம் உண்டு
அப்பா உங்க நாமத்தில விடுதல உண்டு
அப்பா உங்க நாமத்தில அற்புதம் உண்டு
அப்பா உங்க நாமத்தில deliverance உண்டு

உங்க நாமமே என் பட்டயம்
உங்க நாமமே எனக்கு கேடகம்
உங்க நாமமே my Sword
உங்க நாமமே my Shield

உங்க நாமத்தில் விடுதல நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் வெற்றி நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் விடுதல நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் வெற்றி நிச்சயம்

உங்க நாமத்தில் success நிச்சயம்
உங்க நாமத்தில் victory நிச்சயம்

உங்க நாமத்தில் விடுதல நிச்சயம்

அப்பா உங்க நாமத்தில | Appa Unga Namathila | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | Alwin Thomas

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!