இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் | Yesu Raja Munne Selgirar | Tamil Christian Song

இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் | Yesu Raja Munne Selgirar | Tamil Christian Song

இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்
ஓசன்னா கீதம் பாடுவோம்
வேகம் சென்றிடுவோம்
ஒசன்னா ஜெயமே
ஒசன்னா ஜெயமே
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே

1
அல்லேலூயா துதி மகிமை என்றும்
அல்லேலூயா துதி மகிமை
இயேசு ராஜா எங்கள் ராஜா
இயேசு ராஜா எங்கள் ராஜா
என்றென்றும் போற்றிடுவோம்

ஒசன்னா ஜெயமே
ஒசன்னா ஜெயமே
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே

2
துன்பங்கள் சூழ்ந்து வந்தாலும்
தொல்லை கஷ்டங்கள் தேடி வந்தாலும்
பயமுமில்லை கலக்கமில்லை
பயமுமில்லை கலக்கமில்லை
கர்த்தர் நம்முடனே

ஒசன்னா ஜெயமே
ஒசன்னா ஜெயமே

3
யோர்தானின் வெள்ளம் வந்தாலும்
எரிகோ கோட்டை எதிர் நின்றாலும்
பயமுமில்லை கலக்கமில்லை
பயமுமில்லை கலக்கமில்லை
மீட்பர் நம்முடனே

ஒசன்னா ஜெயமே
ஒசன்னா ஜெயமே
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே

இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் | Yesu Raja Munne Selgirar | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!