இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் | Yesu Raja Munne Selgirar | Tamil Christian Song

இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் | Yesu Raja Munne Selgirar | Tamil Christian Song

இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்
ஓசன்னா கீதம் பாடுவோம்
வேகம் சென்றிடுவோம்
ஒசன்னா ஜெயமே
ஒசன்னா ஜெயமே
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே

1
அல்லேலூயா துதி மகிமை என்றும்
அல்லேலூயா துதி மகிமை
இயேசு ராஜா எங்கள் ராஜா
இயேசு ராஜா எங்கள் ராஜா
என்றென்றும் போற்றிடுவோம்

ஒசன்னா ஜெயமே
ஒசன்னா ஜெயமே
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே

2
துன்பங்கள் சூழ்ந்து வந்தாலும்
தொல்லை கஷ்டங்கள் தேடி வந்தாலும்
பயமுமில்லை கலக்கமில்லை
பயமுமில்லை கலக்கமில்லை
கர்த்தர் நம்முடனே

ஒசன்னா ஜெயமே
ஒசன்னா ஜெயமே

3
யோர்தானின் வெள்ளம் வந்தாலும்
எரிகோ கோட்டை எதிர் நின்றாலும்
பயமுமில்லை கலக்கமில்லை
பயமுமில்லை கலக்கமில்லை
மீட்பர் நம்முடனே

ஒசன்னா ஜெயமே
ஒசன்னா ஜெயமே
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே

இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் | Yesu Raja Munne Selgirar | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!