உம்மை போற்றி பாடுவோம் | Ummai Potri Paaduvom | Tamil Christian Song

உம்மை போற்றி பாடுவோம் | Ummai Potri Paaduvom | Tamil Christian Song

உம்மை போற்றி பாடுவோம்
எங்கள் உயர்ந்த கன்மலையே
உம்மை போற்றி பாடுவோம்
எங்கள் உயர்ந்த கன்மலையே

1
பெருவெள்ளம் மதில்லை மோதி
பெருங்காற்றும் அடிக்கையில்
பெருவெள்ளம் மதில்லை மோதி
பெருங்காற்றும் அடிக்கையில்

எங்கள் புகலிடமே எங்கள் தஞ்சமே
பெருங்கன்மலையின் நிழலே
எங்கள் புகலிடமே எங்கள் தஞ்சமே
பெருங்கன்மலையின் நிழலே

உம்மை போற்றி பாடுவோம்
எங்கள் உயர்ந்த கன்மலையே
உம்மை போற்றி பாடுவோம்
எங்கள் உயர்ந்த கன்மலையே

2
செங்கடலும் பிளந்து போகும்
யுத்த சேனையும் அமிழ்ந்திடும்
செங்கடலும் பிளந்து போகும்
யுத்த சேனையும் அமிழ்ந்திடும்

எங்கள் பராக்கிரமமே எங்கள் பெலனும் நீரே
ஜெயம் எடுப்போம் உம்மாலே
எங்கள் பராக்கிரமமே எங்கள் பெலனும் நீரே
ஜெயம் எடுப்போம் உம்மாலே

உம்மை போற்றி பாடுவோம்
எங்கள் உயர்ந்த கன்மலையே
உம்மை போற்றி பாடுவோம்
எங்கள் உயர்ந்த கன்மலையே

3
எம்மை உயர்ந்த ஸ்தானங்கள் மேல்
வைத்து வைத்ததும் நீரல்லவோ
எம்மை உயர்ந்த ஸ்தானங்கள் மேல்
வைத்து வைத்ததும் நீரல்லவோ

கன்மலை தேனும் வடியும் எண்ணெயும்
தருவது நீரல்லவோ
கன்மலை தேனும் வடியும் எண்ணெயும்
தருவது நீரல்லவோ

உம்மை போற்றி பாடுவோம்
எங்கள் உயர்ந்த கன்மலையே
உம்மை போற்றி பாடுவோம்
எங்கள் உயர்ந்த கன்மலையே

உம்மை போற்றி பாடுவோம் | Ummai Potri Paaduvom | Tamil Christian Song | Premila Simon / Carmel Ministries, Purasaiwalkam, Chennai, Tamil Nadu, India | Manorama Rani Jayachandran

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!