தூய தூய தூயா சர்வவல்ல நாதா | Thooya Thooya Thooyaa Sarvavalla Natha | Tamil Christian Song

தூய தூய தூயா சர்வவல்ல நாதா | Thooya Thooya Thooyaa Sarvavalla Natha | Tamil Christian Song

1
தூய தூய தூயா சர்வவல்ல நாதா
தேவரீர்க் கெந்நாளும் சங்கீதம் ஏறுமே
தூய தூய தூயா மூவரான ஏகா
காருணியரே தூய திரியேகரே

2
தூய தூய தூயா அன்பர் சூழ நின்று
தெய்வ ஆசனமுன்னர் தம் கிரீடம் வைப்பரே
கேருபீம் சேராபீம் தாழ்ந்து போற்றப்பெற்று
இன்றென்றும் வீற்றாள்வீர் அநாதியே

3
தூய தூய தூயா ஜோதி பிரகாசா
பாவக் கண்ணால் உந்தன் மாண்பைக் காண யார் வல்லோர்
நீரே தூய தூயர் மனோவாக்குக் கெட்டா
மாட்சிமை தூய்மை அன்பும் நிறைந்தோர்

4
தூய தூய தூயா சர்வவல்ல நாதா
வானம் பூமி ஆழி உம்மை ஸ்தோத்திரிக்குமே
தூய தூய தூயா மூவரான ஏகா
காருணியரே தூய திரியேகரே

தூய தூய தூயா சர்வவல்ல நாதா | Thooya Thooya Thooyaa Sarvavalla Natha | Tamil Christian Song | CSI Church Of The Good Shepherd Mylapore, Mylapore, Chennai, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!