உம் ஜனங்கள் ஒருபோதும் | Um Janangal Orupothum | Tamil Christian Song

உம் ஜனங்கள் ஒருபோதும் | Um Janangal Orupothum | Tamil Christian Song

உம் ஜனங்கள் ஒருபோதும்
வெட்கப்பட்டு போவதில்லை
உம் ஜனங்கள் ஒருபோதும்
வெட்கப்பட்டு போவதில்லை

தேவனாகிய கர்த்தாவே
உம்மை போல் வேறொருவரில்லையே
தேவனாகிய கர்த்தாவே
உம்மை போல் வேறொருவரில்லையே

எங்கள் மத்தியில் என்றென்றென்றும் வாழ்பவரே
எங்கள் மத்தியில் என்றென்றென்றும் வாழ்பவரே

வெட்கப்பட்டுபோவதில்லை நாங்கள்
வெட்கப்பட்டுபோவதில்லை
வெட்கப்பட்டுபோவதில்லை நாங்கள்
வெட்கப்பட்டுபோவதில்லை

இயேசைய்யா இரட்சகரே
இயேசைய்யா மீட்பரே
இயேசைய்யா இரட்சகரே
இயேசைய்யா மீட்பரே

1
தேசமே கலங்காதே மகிழ்ந்து நீ களிகூறு
தேசமே கலங்காதே மகிழ்ந்து நீ களிகூறு
பெரிய காரியங்கள் செய்கிறார் உனக்கு
பெரிய காரியங்கள் செய்கிறார்

களங்கள் நிரப்பப்படும் ஆலைகளில் வழிந்தோடும்
களங்கள் நிரப்பப்படும் ஆலைகளில் வழிந்தோடும்

அதிசயமாய் நம்மை நடத்திடுவார்
திருப்தியாய் நம்மை நடத்திடுவார்
அதிசயமாய் நம்மை நடத்திடுவார்
திருப்தியாய் நம்மை நடத்திடுவார்

இயேசைய்யா இரட்சகரே
இயேசைய்யா மீட்பரே
இயேசைய்யா இரட்சகரே
இயேசைய்யா மீட்பரே

2
இழந்த வருஷத்தையும் வருஷங்களின் விளைச்சலையும்
இழந்த வருஷத்தையும் வருஷங்களின் விளைச்சலையும்
மீட்டு தருபவரே இயேசைய்யா
மீட்டு தருபவரே இயேசைய்யா

முன்மாரி மழையையும் பின் மாரி மழையையும்
முன்மாரி மழையையும் பின் மாரி மழையையும்

எங்கள் மேல் பொழியச் செய்பவரே
எங்கள் மேல் பொழியச் செய்பவரே
எங்கள் மேல் பொழியச் செய்பவரே
எங்கள் மேல் பொழியச் செய்பவரே

இயேசைய்யா இரட்சகரே
இயேசைய்யா மீட்பரே
இயேசைய்யா இரட்சகரே
இயேசைய்யா மீட்பரே

உம் ஜனங்கள் ஒருபோதும்
வெட்கப்பட்டு போவதில்லை
உம் ஜனங்கள் ஒருபோதும்
வெட்கப்பட்டு போவதில்லை

தேவனாகிய கர்த்தாவே
உம்மை போல் வேறொருவரில்லையே
தேவனாகிய கர்த்தாவே
உம்மை போல் வேறொருவரில்லையே

எங்கள் மத்தியில் என்றென்றென்றும் வாழ்பவரே
எங்கள் மத்தியில் என்றென்றென்றும் வாழ்பவரே

வெட்கப்பட்டுபோவதில்லை நாங்கள்
வெட்கப்பட்டுபோவதில்லை
வெட்கப்பட்டுபோவதில்லை நாங்கள்
வெட்கப்பட்டுபோவதில்லை

இயேசைய்யா இரட்சகரே
இயேசைய்யா மீட்பரே
இயேசைய்யா இரட்சகரே
இயேசைய்யா மீட்பரே

இயேசைய்யா இரட்சகரே
இயேசைய்யா மீட்பரே

உம் ஜனங்கள் ஒருபோதும் | Um Janangal Orupothum | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | Joseph Aldrin

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!