தாய் போல தேற்றி | Thai Pola Thetri | Tamil Christian Song

தாய் போல தேற்றி | Thai Pola Thetri | Tamil Christian Song

தாய்போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி
தோள்மீது சுமந்திடும் என் இயேசைய்யா
தாய்போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி
தோள்மீது சுமந்திடும் என் இயேசைய்யா

உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாருமில்லையே
உம்மை போல அரவணைக்க யாருமில்லையே
உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாருமில்லையே
உம்மை போல அரவணைக்க யாருமில்லையே

நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசைய்யா
நீர் போதும் என் வாழ்விலே
நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசைய்யா
நீர் போதும் என் வாழ்விலே

தாய்போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி
தோள்மீது சுமந்திடும் என் இயேசைய்யா

1
மலைபோல துன்பம் எனை சூழும் போது அதை
பனிபோல உருகிட செய்பவரே
மலைபோல துன்பம் எனை சூழும் போது அதை
பனிபோல உருகிட செய்பவரே

கண்மணி போல என்னை காப்பவரே
உள்ளங்கையில் பொறித்தென்னை நினைப்பவரே
கண்மணி போல என்னை காப்பவரே
உள்ளங்கையில் பொறித்தென்னை நினைப்பவரே

நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசைய்யா
நீர் போதும் என் வாழ்விலே
நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசைய்யா
நீர் போதும் என் வாழ்விலே

தாய்போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி
தோள்மீது சுமந்திடும் என் இயேசைய்யா

2
பெலவீன நேரம் என் கிருபை உனக்கு போதும்
உன் பெலவீனத்தில் என்பெலன் தருவேன் என்றிர்
பெலவீன நேரம் என் கிருபை உனக்கு போதும்
உன் பெலவீனத்தில் என்பெலன் தருவேன் என்றிர்

நிழல் போல என் வாழ்வில் வருபவரே
விலகாமல் துணை நின்று காப்பவரே
நிழல் போல என் வாழ்வில் வருபவரே
விலகாமல் துணை நின்று காப்பவரே

நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசைய்யா
நீர் போதும் என் வாழ்விலே
நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசைய்யா
நீர் போதும் என் வாழ்விலே

தாய்போல தேற்றி தந்தை போல ஆற்றி
தோள்மீது சுமந்திடும் என் இயேசைய்யா

3
தாய்போல பாசம் தந்தை போல நேசம் ஒரு
தோழன் போல புரிந்து கொண்ட என் இயேசைய்யா
தாய்போல பாசம் தந்தை போல நேசம் ஒரு
தோழன் போல புரிந்து கொண்ட என் இயேசைய்யா

உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாருமில்லையே
உம்மை போல அரவணைக்க யாருமில்லையே
உம்மை போல புரிந்து கொள்ள யாருமில்லையே
உம்மை போல அரவணைக்க யாருமில்லையே

நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசைய்யா
நீர் போதும் என் வாழ்விலே
நீர் போதும் என் வாழ்விலே இயேசைய்யா
நீர் போதும் என் வாழ்விலே

தாய் போல தேற்றி | Thai Pola Thetri | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | Joseph Aldrin

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!