துதி கனம் மகிமை உமக்கே | Thuthi Ganam Magimai Umakke | Tamil Christian Song

துதி கனம் மகிமை உமக்கே | Thuthi Ganam Magimai Umakke | Tamil Christian Song

துதி கனம் மகிமை உமக்கே
ஓ எல்லாமுமே ஓ எல்லாமுமே
துதி கனம் மகிமை உமக்கே
ஓ நீரே ராஜாவே

அல்லேலுயா

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்
ஸ்தோத்திரம் மிக ஸ்தோத்திரம்
ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்
ஓ நீரே ராஜாவே

அல்லேலுயா

துதி கனம் மகிமை உமக்கே
ஓ எல்லாமுமே ஓ எல்லாமுமே
துதி கணம் மகிமை உமக்கே
ஓ நீரே ராஜாவே

துதி கனம் மகிமை உமக்கே | Thuthi Ganam Magimai Umakke | Tamil Christian Song | T Edward Daniel / CSI St. Andrew’s Church in Kundankulam, Tirunelveli, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!