உம்மால் ஆகாத காரியம் | Ummal Aagatha Kariyam | Tamil Christian Song

உம்மால் ஆகாத காரியம் | Ummal Aagatha Kariyam | Tamil Christian Song

உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
எல்லாமே உம்மால் ஆகும் அல்லேலுயா
எல்லாமே உம்மால் ஆகும்

ஆகும் எல்லாம் ஆகும்
உம்மாலேதான் எல்லாம் ஆகும்
ஆகும் எல்லாம் ஆகும்
உம்மாலேதான் எல்லாம் ஆகும்

உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
எல்லாமே உம்மால் ஆகும் அல்லேலுயா
எல்லாமே உம்மால் ஆகும்

1
சொல்லி முடியாத அற்புதம் செய்பவர் நீரே ஐயா நீரே
எண்ணி முடியாத அதிசயம் செய்பவர் நீரே ஐயா நீரே
சொல்லி முடியாத அற்புதம் செய்பவர் நீரே ஐயா நீரே
எண்ணி முடியாத அதிசயம் செய்பவர் நீரே ஐயா நீரே

அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம்
அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்
அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம்
அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்

உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
எல்லாமே உம்மால் ஆகும் அல்லேலுயா
எல்லாமே உம்மால் ஆகும்

2
எனக்கு குறித்ததை நிறைவேற்றி முடிப்பவர் நீரே ஐயா நீரே
எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவர் நீரே ஐயா நீரே
எனக்கு குறித்ததை நிறைவேற்றி முடிப்பவர் நீரே ஐயா நீரே
எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பவர் நீரே ஐயா நீரே

அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம்
அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்
அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம்
அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்

உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
எல்லாமே உம்மால் ஆகும் அல்லேலுயா
எல்லாமே உம்மால் ஆகும்

3
வறண்ட நிலத்தை நீருற்றாய் மாற்றுபவர் நீரே ஐயா நீரே
அவாந்திர வெளியை தண்ணீராய் மாற்றுபவர் நீரே ஐயா நீரே
வறண்ட நிலத்தை நீருற்றாய் மாற்றுபவர் நீரே ஐயா நீரே
அவாந்திர வெளியை தண்ணீராய் மாற்றுபவர் நீரே ஐயா நீரே

அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம்
அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்
அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம்
அன்பே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்

உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
எல்லாமே உம்மால் ஆகும் அல்லேலுயா
எல்லாமே உம்மால் ஆகும்

ஆகும் எல்லாம் ஆகும்
உம்மாலேதான் எல்லாம் ஆகும்
ஆகும் எல்லாம் ஆகும்
உம்மாலேதான் எல்லாம் ஆகும்

உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
உம்மால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை
எல்லாமே உம்மால் ஆகும் அல்லேலுயா
எல்லாமே உம்மால் ஆகும்

உம்மால் ஆகாத காரியம் | Ummal Aagatha Kariyam | Tamil Christian Song | Roland J / Apostolic Christian Assembly (ACA) Divine Ministries, Vyasarpadi, Chennai, Tamil Nadu, India | S. Gnanaprakasam

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!