எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய் | Enni Enni Thuthi Seivai | Tamil Christian Song

எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய் | Enni Enni Thuthi Seivai | Tamil Christian Song

எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய்
எண்ணடங்காத கிருபைகளுக்காய்

இன்றும் தாங்கும் உம் புயமே
இன்ப இயேசுவின் நாமமே
இன்றும் தாங்கும் உம் புயமே
இன்ப இயேசுவின் நாமமே

எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய்
எண்ணடங்காத கிருபைகளுக்காய்

இன்றும் தாங்கும் உம் புயமே
இன்ப இயேசுவின் நாமமே
இன்றும் தாங்கும் உம் புயமே
இன்ப இயேசுவின் நாமமே

1
உன்னை நோக்கும் எதிரியின்
கண்ணின் முன்பில் பதறாதே
உன்னை நோக்கும் எதிரியின்
கண்ணின் முன்பில் பதறாதே

கண்மணிப்போல் காக்கும் கரங்களில்
உன்னை மூடி மறைத்தாரே
கண்மணிப்போல் காக்கும் கரங்களில்
உன்னை மூடி மறைத்தாரே

2
யோர்தான் புரண்டு வரும்போல்
எண்ணற்ற பாரங்களோ
யோர்தான் புரண்டு வரும்போல்
எண்ணற்ற பாரங்களோ

எலியாவின் தேவன் எங்கே
உந்தன் விஸ்வாச சோதனையில்
எலியாவின் தேவன் எங்கே
உந்தன் விஸ்வாச சோதனையில்

3
உனக் கெதிராகவே
ஆயுதம் வாய்க்காதே
உனக் கெதிராகவே
ஆயுதம் வாய்க்காதே

உன்னை அழைத்தவர் உண்மை தேவன்
அவர் தாசர்க்கு நீதியவர்
உன்னை அழைத்தவர் உண்மை தேவன்
அவர் தாசர்க்கு நீதியவர்

எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய்
எண்ணடங்காத கிருபைகளுக்காய்

இன்றும் தாங்கும் உம் புயமே
இன்ப இயேசுவின் நாமமே
இன்றும் தாங்கும் உம் புயமே
இன்ப இயேசுவின் நாமமே

எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய்
எண்ணடங்காத கிருபைகளுக்காய்

இன்றும் தாங்கும் உம் புயமே
இன்ப இயேசுவின் நாமமே
இன்றும் தாங்கும் உம் புயமே
இன்ப இயேசுவின் நாமமே

இன்ப இயேசுவின் நாமமே
இன்ப இயேசுவின் நாமமே

எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய் | Enni Enni Thuthi Seivai | Tamil Christian Song | Bethel AG Church, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu, India | J.V. Peter

எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய் | Enni Enni Thuthi Seivai | Tamil Christian Song | Agnes Lydia and Team / Bethel AG Church, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu, India | J.V. Peter

எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய் | Enni Enni Thuthi Seivai | Tamil Christian Song | Reena Daniel, D. Daniel Moses Robert / City of Praise Global Church, Madurai, Tamil Nadu, India | J.V. Peter

எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய் | Enni Enni Thuthi Seivai | Tamil Christian Song | Pauline Matthew / New Life Church Dublin, Dublin, Ireland | J.V. Peter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!