நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு | Nandri Niraindha Idhayathodu | Tamil Christian Song

நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு | Nandri Niraindha Idhayathodu | Tamil Christian Song

நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு
நாதன் இயேசுவை பாடிடுவேன்
நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு
நாதன் இயேசுவை பாடிடுவேன்

நன்றி பலிகள் செலுத்தியே நான்
வாழ் நாளெல்லாம் உம்மை ஆராதிப்பேன்
நன்றி பலிகள் செலுத்தியே நான்
வாழ் நாளெல்லாம் உம்மை ஆராதிப்பேன்

என் இயேசு நல்லவர்
என் இயேசு வல்லவர்
என் இயேசு பெரியவர்
என் இயேசு பரிசுத்தர்

1
நான் நடந்து வந்த பாதைகள்
கரடு முரடானவை
நான் நடந்து வந்த பாதைகள்
கரடு முரடானவை

என்னை தோளில் தூக்கி சுமந்தார்
அவர் அன்பை மறப்பேனோ
என்னை தோளில் தூக்கி சுமந்தார்
அவர் அன்பை மறப்பேனோ

என் இயேசு நல்லவர்
என் இயேசு வல்லவர்
என் இயேசு பெரியவர்
என் இயேசு பரிசுத்தர்

என் இயேசு நல்லவர்
என் இயேசு வல்லவர்
என் இயேசு பெரியவர்
என் இயேசு பரிசுத்தர்

2
என் கரத்தை பிடித்த நாள் முதல்
என்னை கைவிடவே இல்லை
என் கரத்தை பிடித்த நாள் முதல்
என்னை கைவிடவே இல்லை

அவரின் நேசம் எனது இன்பம்
அவர் நாமம் உயர்த்துவேன்
அவரின் நேசம் எனது இன்பம்
அவர் நாமம் உயர்த்துவேன்

என் இயேசு நல்லவர்
என் இயேசு வல்லவர்
என் இயேசு பெரியவர்
என் இயேசு பரிசுத்தர்

என் இயேசு நல்லவர்
என் இயேசு வல்லவர்
என் இயேசு பெரியவர்
என் இயேசு பரிசுத்தர்

3
என் போக்கிலும் எந்தன் வரத்திலும்
என் இயேசுவே பாதுகாப்பு
என் போக்கிலும் எந்தன் வரத்திலும்
என் இயேசுவே பாதுகாப்பு

என் கால்கள் சறுக்கிடும் நேரம்
அவர் கிருபை தாங்கினதே
என் கால்கள் சறுக்கிடும் நேரம்
அவர் கிருபை தாங்கினதே

என் இயேசு நல்லவர்
என் இயேசு வல்லவர்
என் இயேசு பெரியவர்
என் இயேசு பரிசுத்தர்

என் இயேசு நல்லவர்
என் இயேசு வல்லவர்
என் இயேசு பெரியவர்
என் இயேசு பரிசுத்தர்

நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு
நாதன் இயேசுவை பாடிடுவேன்
நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு
நாதன் இயேசுவை பாடிடுவேன்

நன்றி பலிகள் செலுத்தியே நான்
வாழ் நாளெல்லாம் உம்மை ஆராதிப்பேன்
நன்றி பலிகள் செலுத்தியே நான்
வாழ் நாளெல்லாம் உம்மை ஆராதிப்பேன்

என் இயேசு நல்லவர்
என் இயேசு வல்லவர்
என் இயேசு பெரியவர்
என் இயேசு பரிசுத்தர்

என் இயேசு நல்லவர்
என் இயேசு வல்லவர்
என் இயேசு பெரியவர்
என் இயேசு பரிசுத்தர்

நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு | Nandri Niraindha Idhayathodu | Tamil Christian Song | Jesus Lives AG Church, Anakaputhur, Chennai, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!