உயரமும் உன்னதமுமான | Uyaramum Unanthamumaana | Tamil Christian Song

உயரமும் உன்னதமுமான | Uyaramum Unanthamumaana | Tamil Christian Song

உயரமும் உன்னதமுமான
சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்
உயரமும் உன்னதமுமான
சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும்

சேனைகளின் கர்த்தராகிய
இராஜாவை என் கண்கள் காணட்டும்
சேனைகளின் கர்த்தராகிய
இராஜாவை என் கண்கள் காணட்டும்

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே

1
ஒருவராய் சாவாமையுள்ளவர் அவர்
சேரக்கூடா ஒளிதனில் வாசம் செய்பவர்
ஒருவராய் சாவாமையுள்ளவர் அவர்
சேரக்கூடா ஒளிதனில் வாசம் செய்பவர்

அகிலத்தை வார்த்தையால் சிருஷ்டித்தவர்
இயேசுவே உம்மையே ஆராதிப்பேன்
அகிலத்தை வார்த்தையால் சிருஷ்டித்தவர்
இயேசுவே உம்மையே ஆராதிப்பேன்

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே

2
ஆதியும் அந்தமுமானவர் அவர்
அல்பாவும் ஒமேகாவுமானவர் அவர்
ஆதியும் அந்தமுமானவர் அவர்
அல்பாவும் ஒமேகாவுமானவர் அவர்

இருந்தவரும் இருப்பவரும்
சீக்கிரம் வரப்போகும் ராஜா இவர்
இருந்தவரும் இருப்பவரும்
சீக்கிரம் வரப்போகும் ராஜா இவர்

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே

3
எல்லா நாமத்திலும் மேலானவர்
முழங்கால்கள் முடங்கிடும் இவருக்கு முன்
எல்லா நாமத்திலும் மேலானவர்
முழங்கால்கள் முடங்கிடும் இவருக்கு முன்

துதிகனம் மகிமைக்கு பாத்திரரே
தூயவர் இயேசுவை உயர்ந்திடுவேன்
துதிகனம் மகிமைக்கு பாத்திரரே
தூயவர் இயேசுவை உயர்ந்திடுவேன்

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே

பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே
பரிசுத்தர் பரிசுத்தரே

உயரமும் உன்னதமுமான | Uyaramum Unanthamumaana | Tamil Christian Song | Tamil Christian Song | Premila Simon / Carmel Ministries, Purasaiwalkam, Chennai, Tamil Nadu, India | Wesley Maxwell

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!