உம்மை போல இரட்சகர் ஒருவரும் இல்லை / Ummai Pola Ratchagar Oruvarum Illai | Tamil Christian Song

உம்மை போல இரட்சகர் ஒருவரும் இல்லை / Ummai Pola Ratchagar Oruvarum Illai | Tamil Christian Song

உம்மை போல இரட்சகர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல வல்லவர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல பரிசுத்தர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல கன்மலை ஒருவரும் இல்லை

உம்மை போல இரட்சகர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல வல்லவர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல பரிசுத்தர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல கன்மலை ஒருவரும் இல்லை

என் இதயம் மகிழ்கின்றது
என் கொம்பு உயர்ந்துள்ளது
என் இதயம் மகிழ்கின்றது
என் கொம்பு உயர்ந்துள்ளது

பகைவர்கள் மேல் என் வாய் திறந்தது
இரட்சிப்பினால் களிகூறுகின்றது
பகைவர்கள் மேல் என் வாய் திறந்தது
இரட்சிப்பினால் களிகூறுகின்றது

உம்மை போல இரட்சகர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல வல்லவர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல பரிசுத்தர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல கன்மலை ஒருவரும் இல்லை

1
மலட்டு வாழ்க்கையெல்லாம் மாற்றிவிட்டீரே
பலுகி பெருகும் படி தூக்கி விட்டீரே
மலட்டு வாழ்க்கையெல்லாம் மாற்றிவிட்டீரே
பலுகி பெருகும் படி தூக்கி விட்டீரே

என்னை நினைத்தீர் நீர் மறவாமலே
கனி கொடுப்பேன் நான் உமக்காகவே
என்னை நினைத்தீர் நீர் மறவாமலே
கனி கொடுப்பேன் நான் உமக்காகவே

உம்மை போல இரட்சகர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல வல்லவர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல பரிசுத்தர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல கன்மலை ஒருவரும் இல்லை

2
புழுதியில் இருந்த என்னை தூக்கி விட்டீரே
குப்பையில் இருந்த என்னை உயர்த்தி விட்டீரே
புழுதியில் இருந்த என்னை தூக்கி விட்டீரே
குப்பையில் இருந்த என்னை உயர்த்தி விட்டீரே

அமர்த்தினீரே என்னை பிரபுக்களோடு
உயர்த்திடுவேன் முழு இதயத்தோடு
அமர்த்தினீரே என்னை பிரபுக்களோடு
உயர்த்திடுவேன் முழு இதயத்தோடு

உம்மை போல இரட்சகர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல வல்லவர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல பரிசுத்தர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல கன்மலை ஒருவரும் இல்லை

என் இதயம் மகிழ்கின்றது
என் கொம்பு உயர்ந்துள்ளது
என் இதயம் மகிழ்கின்றது
என் கொம்பு உயர்ந்துள்ளது

பகைவர்கள் மேல் என் வாய் திறந்தது
இரட்சிப்பினால் களிகூறுகின்றது
பகைவர்கள் மேல் என் வாய் திறந்தது
இரட்சிப்பினால் களிகூறுகின்றது

உம்மை போல இரட்சகர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல வல்லவர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல பரிசுத்தர் ஒருவரும் இல்லை
உம்மை போல கன்மலை ஒருவரும் இல்லை

உம்மை போல இரட்சகர் ஒருவரும் இல்லை / Ummai Pola Ratchagar Oruvarum Illai | Tamil Christian Song | Beulah Isaac / Jesus Lives AG Church, Anakaputhur, Chennai, Tamil Nadu, India | Joseph Aldrin

உம்மை போல இரட்சகர் ஒருவரும் இல்லை / Ummai Pola Ratchagar Oruvarum Illai | Tamil Christian Song | Beulah Isaac / Jesus Lives AG Church, Anakaputhur, Chennai, Tamil Nadu, India | Joseph Aldrin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!