உம்மை ஆராதிப்பேன் / Ummai Aarathippen | Tamil Christian Song

உம்மை ஆராதிப்பேன் / Ummai Aarathippen | Tamil Christian Song

உம்மை ஆராதிப்பேன்
உம்மை ஆராதிப்பேன்
உம்மை ஆராதிப்பேன்
உம்மை ஆராதிப்பேன்

என் நாட்கள் முடியும் வரை
என் ஜீவன் பிரியும் வரை
என் சுவாசம் ஒழியும் வரை

உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்

உம்மை ஆராதிப்பேன்
உம்மை ஆராதிப்பேன்
உம்மை ஆராதிப்பேன்
உம்மை ஆராதிப்பேன்

1
தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே
பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நீரே
தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்து
நீர் எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே

தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே
பெயர் சொல்லி அழைத்தவர் நீரே
தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்து
நீர் எனக்காக ஜீவன் தந்தீரே

என் நாட்கள் முடியும் வரை
என் ஜீவன் பிரியும் வரை
என் சுவாசம் ஒழியும் வரை

உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்

2
எத்தனை முறை இடறினாலும்
அத்தனையும் மன்னித்தீரே
நன்மையும் கிருபையும் தொடர செய்து
என்னை மீண்டும் நடக்க வைத்தீரே

எத்தனை முறை இடறினாலும்
அத்தனையும் மன்னித்தீரே
நன்மையும் கிருபையும் தொடர செய்து
என்னை மீண்டும் நடக்க வைத்தீரே

என் நாட்கள் முடியும் வரை
என் ஜீவன் பிரியும் வரை
என் சுவாசம் ஒழியும் வரை

உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்

3
பாவி என்று என்னை தள்ளிடாமல்
அன்போடு அணைத்துக் கொண்டீரே
என்னையும் உம்முடன் சேர்த்துக்கொள்ள
நீர் எனக்காக மீண்டும் வருவீரே

பாவி என்று என்னை தள்ளிடாமல்
அன்போடு அணைத்துக் கொண்டீரே
என்னையும் உம்முடன் சேர்த்துக்கொள்ள
நீர் எனக்காக மீண்டும் வருவீரே

என் நாட்கள் முடியும் வரை
என் ஜீவன் பிரியும் வரை
என் சுவாசம் ஒழியும் வரை

உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்

உம்மை ஆராதிப்பேன்
உம்மை ஆராதிப்பேன்
உம்மை ஆராதிப்பேன்
உம்மை ஆராதிப்பேன்

என் நாட்கள் முடியும் வரை
என் ஜீவன் பிரியும் வரை
என் சுவாசம் ஒழியும் வரை

உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்

என் நாட்கள் முடியும் வரை
என் ஜீவன் பிரியும் வரை
என் சுவாசம் ஒழியும் வரை

உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்

என் நாட்கள் முடியும் வரை
என் ஜீவன் பிரியும் வரை
என் சுவாசம் ஒழியும் வரை

உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்
உம்மையே ஆராதிப்பேன்

உம்மை ஆராதிப்பேன் / Ummai Aarathippen | Tamil Christian Song | Jefferson Mamos / Church of Sharon in India, Tirunelveli, Tamil Nadu, India | Jeeva

உம்மை ஆராதிப்பேன் / Ummai Aarathippen | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | Jeeva

உம்மை ஆராதிப்பேன் / Ummai Aarathippen | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | Jeeva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!