முடிந்தது | Mudinthathu | Tamil Christian Song

முடிந்தது | Mudinthathu | Tamil Christian Song

முடிந்தது எல்லாம் முடிந்தது
என் இயேசு சிலுவையில் சொன்னார்
எல்லாம் முடிந்தது

முடிந்தது எல்லாம் முடிந்தது
என் பாவம் சாபம் தரித்திரம்
எல்லாம் முடிந்தது

முடிந்தது முடிந்தது
இயேசு எல்லாம் எனக்காய்
செய்து முடித்ததால்

முடிந்தது எல்லாம் முடிந்தது
இயேசு எல்லாம் எனக்காய்
செய்து முடித்ததால்

முடிந்தது எல்லாம் முடிந்தது
என் இயேசு சிலுவையில் சொன்னார்
எல்லாம் முடிந்தது

முடிந்தது எல்லாம் முடிந்தது
என் பாவம் சாபம் தரித்திரம்
எல்லாம் முடிந்தது

1
அவர் சிலுவையை எடுத்தார்
நம் எதிரியை அடித்தார்
நம் கரத்தை பிடித்தார்
தன் ஜீவனைக் கொடுத்தார்

அவர் சிலுவையை எடுத்தார்
நம் எதிரியை அடித்தார்
நம் கரத்தை பிடித்தார்
நித்திய ஜீவனைக் கொடுத்தார்

முடிந்தது முடிந்தது
இயேசு எல்லாம் எனக்காய்
செய்து முடித்ததால்

முடிந்தது எல்லாம் முடிந்தது
இயேசு எல்லாம் எனக்காய்
செய்து முடித்ததால்

முடிந்தது எல்லாம் முடிந்தது
என் இயேசு சிலுவையில் சொன்னார்
எல்லாம் முடிந்தது

முடிந்தது எல்லாம் முடிந்தது
என் பாவம் சாபம் தரித்திரம்
எல்லாம் முடிந்தது

2
நம் விலையை கொடுத்தார்
நம் இடத்தை எடுத்தார்
மரித்து மீண்டும் உயிர்த்தார்
புதிய துவக்கம் அளித்தார்

நம் விலையை கொடுத்தார்
நம் இடத்தை எடுத்தார்
மரித்து மீண்டும் உயிர்த்தார்
புதிய துவக்கம் அளித்தார்

முடிந்தது முடிந்தது
இயேசு எல்லாம் எனக்காய்
செய்து முடித்ததால்

முடிந்தது எல்லாம் முடிந்தது
இயேசு எல்லாம் எனக்காய்
செய்து முடித்ததால்

முடிந்தது நேரம் முடிந்தது
என் சாபம் தரித்திரம் வியாதிக்கு
நேரம் முடிந்தது

முடிந்தது நேரம் முடிந்தது
என் சாபம் தரித்திரம் வியாதிக்கு
நேரம் முடிந்தது

முடிந்தது | Mudinthathu | Tamil Christian Song | Tamil Arasi / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | Joseph Aldrin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!