ஒப்புக் கொடுத்தீர் / Oppu Koduththeer | Tamil Christian Song

ஒப்புக் கொடுத்தீர் / Oppu Koduththeer | Tamil Christian Song

ஒப்புக் கொடுத்தீர் ஐயா
உம்மையே எனக்காக
உலகின் இரட்சகரே
உன்னத பலியாக

ஒப்புக் கொடுத்தீர் ஐயா
உம்மையே எனக்காக
உலகின் இரட்சகரே
உன்னத பலியாக

1
எங்களை வாழவைக்க
சிலுவையில் தொங்கினீர்
எங்களை வாழவைக்க
சிலுவையில் தொங்கினீர்

நோக்கிப் பார்த்ததினால்
பிழைத்துக் கொண்டோம் ஐயா உம்மை
நோக்கிப் பார்த்ததினால்
பிழைத்துக் கொண்டோம் ஐயா

ஒப்புக் கொடுத்தீர் ஐயா
உம்மையே எனக்காக
உலகின் இரட்சகரே
உன்னத பலியாக

2
நித்திய ஜீவன் பெற
நீதிமானாய் மாற
நித்திய ஜீவன் பெற
நீதிமானாய் மாற

ஜீவன் தரும் கனியாய்
சிலுவையில் தொங்கினீர்
ஜீவன் தரும் கனியாய்
சிலுவையில் தொங்கினீர்

ஒப்புக் கொடுத்தீர் ஐயா
உம்மையே எனக்காக
உலகின் இரட்சகரே
உன்னத பலியாக

3
சுத்திகரித்தீரே
சொந்த ஜனமாக
சுத்திகரித்தீரே
சொந்த ஜனமாக

உள்ளத்தில் வந்தீர் ஐயா
உமக்காய் வாழ்ந்திட
உள்ளத்தில் வந்தீர் ஐயா
உமக்காய் வாழ்ந்திட

ஒப்புக் கொடுத்தீர் ஐயா
உம்மையே எனக்காக
உலகின் இரட்சகரே
உன்னத பலியாக

4
பாவத்திற்கு மரித்து
நீதிக்குப் பிழைத்திட
பாவத்திற்கு மரித்து
நீதிக்குப் பிழைத்திட

உம் திரு உடலிலே
என் பாவம் சுமந்தீர் ஐயா
உம் திரு உடலிலே
என் பாவம் சுமந்தீர் ஐயா

ஒப்புக் கொடுத்தீர் ஐயா
உம்மையே எனக்காக
உலகின் இரட்சகரே
உன்னத பலியாக

5
மீட்கும் பொருளாக
உம் இரத்தம் தந்தீர் ஐயா
மீட்கும் பொருளாக
உம் இரத்தம் தந்தீர் ஐயா

சாத்தானை தோற்கடித்து
சாவையும் வென்றீர் ஐயா
சாத்தானை தோற்கடித்து
சாவையும் வென்றீர் ஐயா

ஒப்புக் கொடுத்தீர் ஐயா
உம்மையே எனக்காக
உலகின் இரட்சகரே
உன்னத பலியாக

6
என்னையே தருகிறேன்
ஜீவபலியாக
என்னையே தருகிறேன்
ஜீவபலியாக

உகந்த காணிக்கையாய்
உடலைத் தருகிறேன்
உகந்த காணிக்கையாய்
உடலைத் தருகிறேன்

ஒப்புக் கொடுத்தீர் ஐயா
உம்மையே எனக்காக
உலகின் இரட்சகரே
உன்னத பலியாக

ஒப்புக் கொடுத்தீர் ஐயா
உம்மையே எனக்காக
உலகின் இரட்சகரே
உன்னத பலியாக

ஒப்புக் கொடுத்தீர் / Oppu Koduththeer | Tamil Christian Song | Jayden Daniel Stanley | Snofer James | S. J. Berchmans

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!