யுத்தம் செய்வோம் வாரும் | Yutham Seivom Vaarum | Tamil Christian Song

யுத்தம் செய்வோம் வாரும் | Yutham Seivom Vaarum | Tamil Christian Song

1
யுத்தம் செய்வோம் வாரும்
கிறிஸ்து வீரரே
இயேசு சேனை கர்த்தர்
பின்னே செல்வோமே
வெற்றி வேந்தராக
முன்னே போகிறார்
ஜெயக் கொடி ஏற்றி
போர் நடத்துவார்

யுத்தம் செய்வோம் வாரும்
கிறிஸ்து வீரரே
இயேசு சேனை கர்த்தர்
பின்னே செல்வோமே

2
கிறிஸ்து வீரர்காள் நீர்
வெல்ல முயலும்
பின்னிடாமல் நின்று
ஆரவாரியும்
சாத்தான் கூட்டம் அந்த
தொனிக்கதிரும்
நரகாஸ்திவாரம்
அஞ்சி அசையும்

யுத்தம் செய்வோம் வாரும்
கிறிஸ்து வீரரே
இயேசு சேனை கர்த்தர்
பின்னே செல்வோமே

3
கிறிஸ்து சபை வல்ல
சேனை போன்றதாம்
பக்தர் சென்ற பாதை
செல்கின்றோமே நாம்
கிறிஸ்து தாசர் யாரும்
ஓர் சரீரமே
விசுவாசம் அன்பு
நம்பிக்கை ஒன்றே

யுத்தம் செய்வோம் வாரும்
கிறிஸ்து வீரரே
இயேசு சேனை கர்த்தர்
பின்னே செல்வோமே

4
கிரீடம் ராஜ மேன்மை
யாவும் சிதையும்
கிறிஸ்து சபைதானே
என்றும் நிலைக்கும்
நரகத்தின் வாசல்
ஜெயங்கொள்ளாதே
என்ற திவ்விய வாக்கு
வீணாய்ப் போகாதே

யுத்தம் செய்வோம் வாரும்
கிறிஸ்து வீரரே
இயேசு சேனை கர்த்தர்
பின்னே செல்வோமே

5
பக்தரே ஒன்றாக
கூட்டம் கூடுமேன்
எங்களோடு சேர்ந்து
ஆர்ப்பரியுமேன்
விண்ணோர் மண்ணோர் கூட்டம்
இயேசு ராயர்க்கே
கீர்த்தி புகழ் மேன்மை
என்றும் பாடுமே

யுத்தம் செய்வோம் வாரும்
கிறிஸ்து வீரரே
இயேசு சேனை கர்த்தர்
பின்னே செல்வோமே

யுத்தம் செய்வோம் வாரும் | Yutham Seivom Vaarum | Tamil Christian Song | CSI Christ Church Ambattur, Ambattur, Chennai, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!