பாதம் ஒன்றே வேண்டும் | Patham Ondre Vendum | Tamil Christian Song

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் | Patham Ondre Vendum | Tamil Christian Song

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்
பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் உன்
பாதம் ஒன்றே வேண்டும்

1
நாதனே துங்கமெய் வேதனே பொங்குநற்
காதலுடன் துய்ய தூதர் தொழுஞ்செய்ய

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்
பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் உன்
பாதம் ஒன்றே வேண்டும்

2
சீறும் புயலினால் வாரிதி பொங்கிடப்
பாரில் நடந்தாற்போல் நீர்மேல் நடந்த உன்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்
பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் உன்
பாதம் ஒன்றே வேண்டும்

3
வீசும் கமழ் கொண்ட வாசனைத் தைலத்தை
ஆசையுடன் மரி பூசிப் பணிந்த பொற்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்
பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் உன்
பாதம் ஒன்றே வேண்டும்

4
போக்கிடமற்ற எம் ஆக்கினை யாவையும்
நீக்கிடவே மரந் தூக்கி நடந்த நற்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்
பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் உன்
பாதம் ஒன்றே வேண்டும்

5
நானிலத்தோர் உயர் வான் நிலத் தேற வல்
ஆணி துளைத்திடத் தானே கொடுத்த உன்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்
பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் உன்
பாதம் ஒன்றே வேண்டும்

6
பாதம் அடைந்தவர்க் காதரவாய்ப் பிர
சாதம் அருள் யேசு நாதனே என்றும் உன்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்தப்
பாரில் எனக்கு மற்றேதும் வேண்டாம் உன்
பாதம் ஒன்றே வேண்டும்

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் | Patham Ondre Vendum | Tamil Christian Song | CSI Christ Church Ambattur, Ambattur, Chennai, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!