இயேசு என் பரிகாரி | Yesu En Parigari | Tamil Christian Song

இயேசு என் பரிகாரி | Yesu En Parigari | Tamil Christian Song

இயேசு என் பரிகாரி
இன்ப இயேசு என் பரிகாரி
என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம்
இன்ப ராஜா என் பரிகாரி
என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம்
இன்ப ராஜா என் பரிகாரி

இயேசு என் பரிகாரி
இன்ப இயேசு என் பரிகாரி
என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம்
இன்ப ராஜா என் பரிகாரி
என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம்
இன்ப ராஜா என் பரிகாரி

1
எனக்காக அடிக்கப்பட்டார்
எனக்காக நொறுக்கப்பட்டார்
எனக்காக அடிக்கப்பட்டார்
எனக்காக நொறுக்கப்பட்டார்

எந்தன் நோய்கள் யாவையுமே
இன்ப இயேசு சுமந்து தீர்த்தார்
எந்தன் நோய்கள் யாவையுமே
இன்ப இயேசு சுமந்து தீர்த்தார்

இயேசு என் பரிகாரி
இன்ப இயேசு என் பரிகாரி
என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம்
இன்ப ராஜா என் பரிகாரி
என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம்
இன்ப ராஜா என் பரிகாரி

2
வார்த்தைகள் எந்தன் மருந்து
காயங்கள் எந்தன் ஒளஷதம்
வார்த்தைகள் எந்தன் மருந்து
காயங்கள் எந்தன் ஒளஷதம்

இயேசு இரத்தம் பிசின் தைலமே
என்னை நித்தம் சுகம் ஆக்குமே
இயேசு இரத்தம் பிசின் தைலமே
என்னை நித்தம் சுகம் ஆக்குமே

இயேசு என் பரிகாரி
இன்ப இயேசு என் பரிகாரி
என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம்
இன்ப ராஜா என் பரிகாரி
என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம்
இன்ப ராஜா என் பரிகாரி

3
பெல்வீனம் நீக்குகின்றார்
பெலவானாய் மாற்றுகின்றார்
பெல்வீனம் நீக்குகின்றார்
பெலவானாய் மாற்றுகின்றார்

கழுகுக்கு சமானமாக
வால வயதாக மாற்றுகின்றார்
கழுகுக்கு சமானமாக
வால வயதாக மாற்றுகின்றார்

இயேசு என் பரிகாரி
இன்ப இயேசு என் பரிகாரி
என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம்
இன்ப ராஜா என் பரிகாரி
என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம்
இன்ப ராஜா என் பரிகாரி

4
அப்பத்தையும் தண்ணீரையும்
அனுதினம் ஆசீ ர்வதிப்பார்
அப்பத்தையும் தண்ணீரையும்
அனுதினம் ஆசீ ர்வதிப்பார்

வியாதிகளை விலக்கிடுவார்
வாழ் நாளை பூரணமாக்குவார்
வியாதிகளை விலக்கிடுவார்
வாழ் நாளை பூரணமாக்குவார்

இயேசு என் பரிகாரி
இன்ப இயேசு என் பரிகாரி
என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம்
இன்ப ராஜா என் பரிகாரி
என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம்
இன்ப ராஜா என் பரிகாரி

இயேசு என் பரிகாரி
இன்ப இயேசு என் பரிகாரி
என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம்
இன்ப ராஜா என் பரிகாரி
என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம்
இன்ப ராஜா என் பரிகாரி

இயேசு என் பரிகாரி | Yesu En Parigari | Tamil Christian Song | Apostolic Christian Assembly (ACA Divine Ministries), Vyasarpadi, Chennai, Tamil Nadu, India

இயேசு என் பரிகாரி | Yesu En Parigari | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!