யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே | Yakobenum Siru Poochiye | Tamil Christian Song

யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே | Yakobenum Siru Poochiye | Tamil Christian Song

யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே நீ
ஒன்றுக்கும் கலங்கி விடாதே
இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே நீ
எதற்கும் பயந்து விடாதே

யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே நீ
ஒன்றுக்கும் கலங்கி விடாதே
இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே நீ
எதற்கும் பயந்து விடாதே

உன்னை உண்டாக்கினவர்
உன்னை சிருஷ்டித்தவர் உன்
முன்னே நடந்து செல்கிறார்

தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே
தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே

யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே நீ
ஒன்றுக்கும் கலங்கி விடாதே
இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே நீ
எதற்கும் பயந்து விடாதே

1
அழைத்தவர் கைவிடுவாரோ
இல்லை இல்லை இல்லை
தெரிந்தவர் விட்டிடுவாரோ
இல்லை இல்லை இல்லை

அழைத்தவர் கைவிடுவாரோ
இல்லை இல்லை இல்லை
தெரிந்தவர் விட்டிடுவாரோ
இல்லை இல்லை இல்லை

பெயர் சொல்லி அழைத்த தேவன்
பெயர் சொல்லி அழைத்த தேவன்
உன்னை மகிமை படுத்திடுவார்
உன்னை மகிமை படுத்திடுவார்

உன்னை உண்டாக்கினவர்
உன்னை சிருஷ்டித்தவர் உன்
முன்னே நடந்து செல்கிறார்

தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே
தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே

யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே நீ
ஒன்றுக்கும் கலங்கி விடாதே
இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே நீ
எதற்கும் பயந்து விடாதே

2
பெலவீனன் ஆவதில்லை
இல்லை இல்லை இல்லை
சுகவீனம் தொடர்வதில்லை
இல்லை இல்லை இல்லை

பெலவீனன் ஆவதில்லை
இல்லை இல்லை இல்லை
சுகவீனம் தொடர்வதில்லை
இல்லை இல்லை இல்லை

சாத்தான் உன்னை ஜெயிப்பதில்லை
சாத்தான் உன்னை ஜெயிப்பதில்லை
சாபம் உன்னை அணுகுவதில்லை
சாபம் உன்னை அணுகுவதில்லை

உன்னை உண்டாக்கினவர்
உன்னை சிருஷ்டித்தவர் உன்
முன்னே நடந்து செல்கிறார்

தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே
தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே

யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே நீ
ஒன்றுக்கும் கலங்கி விடாதே
இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே நீ
எதற்கும் பயந்து விடாதே

3
வியாதிகள் வருவதில்லை
இல்லை இல்லை இல்லை
வாதைகள் தொடர்வதில்லை
இல்லை இல்லை இல்லை

வியாதிகள் வருவதில்லை
இல்லை இல்லை இல்லை
வாதைகள் தொடர்வதில்லை
இல்லை இல்லை இல்லை

ஆண்டுகள் முடிவதில்லை
ஆண்டுகள் முடிவதில்லை
அவர் கிருபையும் விலகுவதில்லை
அவர் கிருபையும் விலகுவதில்லை

உன்னை உண்டாக்கினவர்
உன்னை சிருஷ்டித்தவர் உன்
முன்னே நடந்து செல்கிறார்

தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே
தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே

யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே நீ
ஒன்றுக்கும் கலங்கி விடாதே
இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே நீ
எதற்கும் பயந்து விடாதே

யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே நீ
ஒன்றுக்கும் கலங்கி விடாதே
இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே நீ
எதற்கும் பயந்து விடாதே

யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே | Yakobenum Siru Poochiye | Tamil Christian Song | Bethel AG Church, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu, India | Moses Rajasekar

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!