உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு | Ummaiyallamal Enakku Yarundhu | Tamil Christian Song

உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு | Ummaiyallamal Enakku Yarundhu | Tamil Christian Song

உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு
உம்மைத்தவிர விருப்பம் எதுவுண்டு
உம்மையல்லாமல் எனக்கு யாருண்டு
உம்மைத்தவிர விருப்பம் எதுவுண்டு

ஆசையெல்லாம் நீர்தானையா
தேவையெல்லாம் நீர்தானையா 
ஆசையெல்லாம் நீர்தானையா
தேவையெல்லாம் நீர்தானையா 

இரட்சகரே இயேசுநாதா
தேவையெல்லாம் நீர்தானய்யா 
இரட்சகரே இயேசுநாதா
தேவையெல்லாம் நீர்தானய்யா 

1
இதயக்கன்மலை நீர்தானய்யா
உரிய பங்கும் நீர்தானய்யா
இதயக்கன்மலை நீர்தானய்யா
உரிய பங்கும் நீர்தானய்யா

எப்போதும் உம்மோடு இருக்கின்றேன்
வலக்கரம் பிடித்து தாங்குகிறீர் 
எப்போதும் உம்மோடு இருக்கின்றேன்
வலக்கரம் பிடித்து தாங்குகிறீர் 

ஆசையெல்லாம் நீர்தானையா
தேவையெல்லாம் நீர்தானையா 
ஆசையெல்லாம் நீர்தானையா
தேவையெல்லாம் நீர்தானையா 

இரட்சகரே இயேசுநாதா
தேவையெல்லாம் நீர்தானய்யா 
இரட்சகரே இயேசுநாதா
தேவையெல்லாம் நீர்தானய்யா 

2
உம்மோடு வாழ்வதே என் பாக்கியம்
நீரே எனது உயிர்த்துடிப்பு  
உம்மோடு வாழ்வதே என் பாக்கியம்
நீரே எனது உயிர்த்துடிப்பு  
            
உமது விருப்பம்போல் நடத்துகிறீர்
முடிவிலே மகிமையில் ஏற்றுக்கொள்வீர்
உமது விருப்பம்போல் நடத்துகிறீர்
முடிவிலே மகிமையில் ஏற்றுக்கொள்வீர்

ஆசையெல்லாம் நீர்தானையா
தேவையெல்லாம் நீர்தானையா 
ஆசையெல்லாம் நீர்தானையா
தேவையெல்லாம் நீர்தானையா 

இரட்சகரே இயேசுநாதா
தேவையெல்லாம் நீர்தானய்யா 
இரட்சகரே இயேசுநாதா
தேவையெல்லாம் நீர்தானய்யா 

3
உலகில் வாழும் நாட்களெல்லாம்
உமது செயல்கள் சொல்லி மகிழ்வேன்
உலகில் வாழும் நாட்களெல்லாம்
உமது செயல்கள் சொல்லி மகிழ்வேன்

உம்மைத்தான் அடைக்கலமாய்க் கொண்டுள்ளேன்
உம்மையே நம்பி வாழ்ந்திருப்பேன்
உம்மைத்தான் அடைக்கலமாய்க் கொண்டுள்ளேன்
உம்மையே நம்பி வாழ்ந்திருப்பேன்

ஆசையெல்லாம் நீர்தானையா
தேவையெல்லாம் நீர்தானையா 
ஆசையெல்லாம் நீர்தானையா
தேவையெல்லாம் நீர்தானையா 

இரட்சகரே இயேசுநாதா
தேவையெல்லாம் நீர்தானய்யா 
இரட்சகரே இயேசுநாதா
தேவையெல்லாம் நீர்தானய்யா 

உம்மை அல்லாமல் எனக்கு யார் உண்டு | Ummaiyallamal Enakku Yarundhu | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!