உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே / Ummai Paadatha Naatkalum Illaiye | Tamil Christian Song

உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே / Ummai Paadatha Naatkalum Illaiye | Tamil Christian Song

உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே
உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே
உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே
உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே

1
உம்மையல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன்
உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன்
உம்மையல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன்
உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன்

நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை
நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை

உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே
உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே
உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே
உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே

2
வெள்ளியை புடமிடும் போல என்னை புடமிட்டீர்
வெள்ளியை புடமிடும் போல என்னை புடமிட்டீர்

அதனால் நான் சுத்தமானேனே
பொன்னாக விளங்கச் செய்தீரே

அதனால் நான் சுத்தமானேனே
பொன்னாக விளங்கச் செய்தீரே

உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே
உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே
உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே
உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே

3
பொருத்தனைகள் நிறைவேற்றி ஸ்தோத்திரங்கள் செலுத்துவேன்
பொருத்தனைகள் நிறைவேற்றி ஸ்தோத்திரங்கள் செலுத்துவேன்

ஆராதித்து உம்மை உயர்த்துவேன்
நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை

ஆராதித்து உம்மை உயர்த்துவேன்
நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை

உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே
உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே
உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே
உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே

4.
என் அலைச்சல்களை எண்ணினீர் கண்ணீரும் துருத்தியில்
என் அலைச்சல்களை எண்ணினீர் கண்ணீரும் துருத்தியில்

வைத்து நன்மை தருபவரே
நம்புவேன் நான் எல்லா நாளிலும்
வைத்து நன்மை தருபவரே அதை
நம்புவேன் நான் எல்லா நாளிலும்

உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே
உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே
உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே
உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே

உம்மையல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன்
உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன்
உம்மையல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன்
உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன்

உம்மையல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன்
உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன்
உம்மையல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன்
உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன்

நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை
நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை

நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை
நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை

நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை
நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை

உம்மையல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன்
உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன்
உம்மையல்லாமல் யாரை நான் நேசிப்பேன்
உமக்காக அல்லாமல் யாருக்காக வாழுவேன்

நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை
நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை

நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை
நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை

நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை
நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை

நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை
நம்புங்கப்பா உந்தன் பிள்ளையை

Ummai Paadatha Naatkalum Illaiye | Tamil Christian Song | Tamil Arasi / Elshadai Gospel Church, Kuwait

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!