வழியும் நீரே சத்தியம் நீரே | Vazhiyum Neere Sathiyam Neere | Tamil Christian Song

வழியும் நீரே சத்தியம் நீரே | Vazhiyum Neere Sathiyam Neere | Tamil Christian Song

வழியும் நீரே சத்தியம் நீரே ஜீவனும் இயேசுவே
உம்மை ஆராதனை செய்து பாடிப் போற்றுவோம்
வழியும் நீரே சத்தியம் நீரே ஜீவனும் இயேசுவே
உம்மை ஆராதனை செய்து பாடிப் போற்றுவோம்

ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவே
ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவே

1
குருடர் கண்களை பார்க்கச் செய்தது நீர்தானையா
செவிடர் செவிகள் கேட்கச் செய்தது நீர்தானையா
குருடர் கண்களை பார்க்கச் செய்தது நீர்தானையா
செவிடர் செவிகள் கேட்கச் செய்தது நீர்தானையா

ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவே
ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவே

வழியும் நீரே சத்தியம் நீரே ஜீவனும் இயேசுவே
உம்மை ஆராதனை செய்து பாடிப் போற்றுவோம்

2
குஷ்டரோகியை குணமாக்கினவர் நீர்தானையா
மரித்தோரை எழும்பச் செய்தவர் நீர்தானையா
குஷ்டரோகியை குணமாக்கினவர் நீர்தானையா
மரித்தோரை எழும்பச் செய்தவர் நீர்தானையா

ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவே
ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவே

வழியும் நீரே சத்தியம் நீரே ஜீவனும் இயேசுவே
உம்மை ஆராதனை செய்து பாடிப் போற்றுவோம்

3
சாபம் ரோகம் நீங்கச் செய்தவர் நீர்தானையா
கவலை கஷ்டம் நீங்கச் செய்தவர் நீர்தானையா
சாபம் ரோகம் நீங்கச் செய்தவர் நீர்தானையா
கவலை கஷ்டம் நீங்கச் செய்தவர் நீர்தானையா

ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவே
ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவே

வழியும் நீரே சத்தியம் நீரே ஜீவனும் இயேசுவே
உம்மை ஆராதனை செய்து பாடிப் போற்றுவோம்
வழியும் நீரே சத்தியம் நீரே ஜீவனும் இயேசுவே
உம்மை ஆராதனை செய்து பாடிப் போற்றுவோம்

ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவே
ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை இயேசுவே

வழியும் நீரே சத்தியம் நீரே | Vazhiyum Neere Sathiyam Neere | Tamil Christian Song | Jesus Lives AG Church, Anakaputhur, Chennai, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!