ராச ராச பிதா | Raasa Raasa Pidha | Tamil Christian Song

ராச ராச பிதா | Raasa Raasa Pidha | Tamil Christian Song

ராச ராச பிதா மைந்த தேகலாவுசதா நந்த
யேசு நாயகனார் சொந்த மேசியா நந்தனே
ஜெகதீசு ரேசுரன் சுக நேச மீசுரன் மக

ராச ராச பிதா மைந்த தேகலாவுசதா நந்த
யேசு நாயகனார் சொந்த மேசியா நந்தனே
ஜெகதீசு ரேசுரன் சுக நேச மீசுரன் மக

1
மாசிலா மணியே மந்த்ர ஆசிலா அணியே சுந்தர
நேசமே பணியே, தந்திர மோசமே தணியே
நிறைவான காந்தனே இறையான சாந்தனே மறை

ராச ராச பிதா மைந்த தேகலாவுசதா நந்த
யேசு நாயகனார் சொந்த மேசியா நந்தனே
ஜெகதீசு ரேசுரன் சுக நேச மீசுரன் மக

2
ஆதியந்த மில்லான் அந்த மாதினுந்தியிலே முந்த
வேத பந்தனமாய் வந்த பாதம் வந்தனமே
பத ஆமனாமனா சுதனாமனாமனா சித

ராச ராச பிதா மைந்த தேகலாவுசதா நந்த
யேசு நாயகனார் சொந்த மேசியா நந்தனே
ஜெகதீசு ரேசுரன் சுக நேச மீசுரன் மக

3
மேன்மையா சனனே, நன்மை மேவுபோசனனே தொன்மை
பான்மை வாசனனே, புன்மை பாவ மோசனனே
கிருபா கரா நரா சருவேசுரா, பரா திரு

ராச ராச பிதா மைந்த தேகலாவுசதா நந்த
யேசு நாயகனார் சொந்த மேசியா நந்தனே
ஜெகதீசு ரேசுரன் சுக நேச மீசுரன் மக

4
வீடு தேடவுமே தந்தை நாடு கூடவுமே, மைந்தர்
கேடு மூடவுமே விந்தையோடு பாடவுமே
நரவேட மேவினான் சுரராடு கோவினான் பர

ராச ராச பிதா மைந்த தேகலாவுசதா நந்த
யேசு நாயகனார் சொந்த மேசியா நந்தனே
ஜெகதீசு ரேசுரன் சுக நேச மீசுரன் மக

ராச ராச பிதா | Raasa Raasa Pidha | Tamil Christian Song | Sharon Isaac / Neyyoor Suvartha Church, Neyyoor, Kanniyakumari, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!