நம்பி வந்தேன் மேசியா நான் | Nambi Vanthen Mesiya Naan | Tamil Christian Song

நம்பி வந்தேன் மேசியா நான் | Nambi Vanthen Mesiya Naan | Tamil Christian Song

நம்பி வந்தேன் மேசியா நான் நம்பி வந்தேனே திவ்ய
சரணம் சரணம் சரணம் ஐயா நான் நம்பி வந்தேனே

1
தம்பிரான் ஒருவனே தஞ்சமே தருவனே வரு
தவிது குமர குரு பரமனுவேலே நம்பிவந்தேனே நான்

நம்பிவந்தேன் மேசியா நான் நம்பிவந்தேனே திவ்ய
சரணம் சரணம் சரணம் ஐயா நான் நம்பிவந்தேனே

2
நின்பாத தரிசனம் அன்பான தரிசனம் நித
நிதசரி தொழுவ திதம் எனவும் உறுதியில் நம்பிவந்தேனே நான்

நம்பி வந்தேன் மேசியா நான் நம்பி வந்தேனே திவ்ய
சரணம் சரணம் சரணம் ஐயா நான் நம்பி வந்தேனே

3
நாதனே கிருபைகூர் வேதனே சிறுமைதீர் அதி
நலம் மிகும் உனதிரு திருவடி அருளே நம்பிவந்தேனே நான்

நம்பி வந்தேன் மேசியா நான் நம்பி வந்தேனே திவ்ய
சரணம் சரணம் சரணம் ஐயா நான் நம்பி வந்தேனே

4
பாவியில் பாவியே கோவியில் கோவியே கன
பரிவுடன் அருள்புரி அகல விடாதே நம்பிவந்தேனே நான்

நம்பி வந்தேன் மேசியா நான் நம்பி வந்தேனே திவ்ய
சரணம் சரணம் சரணம் ஐயா நான் நம்பி வந்தேனே

5
ஆதி ஓலோலமே பாதுகா காலமே உன
தடிமைகள் படுதுயர் அவதிகள் மெத்த நம்பிவந்தேனே நான்

நம்பி வந்தேன் மேசியா நான் நம்பி வந்தேனே திவ்ய
சரணம் சரணம் சரணம் ஐயா நான் நம்பி வந்தேனே

நம்பி வந்தேன் மேசியா நான் | Nambi Vanthen Mesiya Naan | Tamil Christian Song | CSI St. Mark’s Church, East Tambaram, Selaiyur, Chennai, Tamil Nadu, India

நம்பி வந்தேன் மேசியா நான் | Nambi Vanthen Mesiya Naan | Tamil Christian Song | CSI St. Mark’s Church, East Tambaram, Selaiyur, Chennai, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!