எனக்கொரு நேசர் உண்டு | Enakoru Nesar Undu | Tamil Christian Song

எனக்கொரு நேசர் உண்டு | Enakoru Nesar Undu | Tamil Christian Song

எனக்கொரு நேசர் உண்டு
அவர்தான் இயேசு ராஜா
எனக்கொரு புகலிடம் உண்டு
அவர்தான் இயேசு ராஜா

எனக்கொரு நேசர் உண்டு
அவர்தான் இயேசு ராஜா
எனக்கொரு புகலிடம் உண்டு
அவர்தான் இயேசு ராஜா

அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர்
அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர்

1
என் வேதனைகளை அவர் காண்கிறார்
என் கண்ணீரையும் அவர் பார்க்கிறார்
என் வேதனைகளை அவர் காண்கிறார்
என் கண்ணீரையும் அவர் பார்க்கிறார்

ஏற்ற நேரத்தில் பதிலை தருகிறார்
ஏற்ற நேரத்தில் பதிலை தருகிறார்
பதிலை தருகிறார்

அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர்
அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர்

2
அவர் செட்டையின் நிழலில் ஆறுதல்
அவர் செட்டையின் மறைவில் ஆரோக்கியமே
அவர் செட்டையின் நிழலில் ஆறுதல்
அவர் செட்டையின் மறைவில் ஆரோக்கியமே

ஏற்ற நேரத்தில் சுகத்தை தருகிறார்
ஏற்ற நேரத்தில் சுகத்தை தருகிறார்
சுகத்தை தருகிறார்

அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர்
அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர்

3
அவர் இடதுகை என் தலைகீழ் இருக்கும்
அவர் வலது கரத்தினால் என்னை அணைத்துக்கொள்கிறார்
அவர் இடதுகை என் தலைகீழ் இருக்கும்
அவர் வலது கரத்தினால் என்னை அணைத்துக்கொள்கிறார்

ஏற்ற நேரத்தில் ஆறுதல் செய்கிறார்
ஏற்ற நேரத்தில் ஆறுதல் செய்கிறார்
ஆறுதல் செய்கிறார்

அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர்
அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர்

4
என் அலைச்சல்களை அவர் பார்க்கிறார்
என் கண்ணீரை கணக்கிலே வைத்துக் கொள்கிறார்
என் அலைச்சல்களை அவர் பார்க்கிறார்
என் கண்ணீரை கணக்கிலே வைத்துக் கொள்கிறார்

ஏற்ற நேரத்தில் உதவி செய்கிறார்
ஏற்ற நேரத்தில் உதவி செய்கிறார்
உதவி செய்கிறார்

அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர்
அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர்

எனக்கொரு நேசர் உண்டு
அவர்தான் இயேசு ராஜா
எனக்கொரு புகலிடம் உண்டு
அவர்தான் இயேசு ராஜா

எனக்கொரு நேசர் உண்டு
அவர்தான் இயேசு ராஜா
எனக்கொரு புகலிடம் உண்டு
அவர்தான் இயேசு ராஜா

எனக்கொரு நேசர் உண்டு | Enakoru Nesar Undu | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | KS Wilson

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!