இயேசு நாமம் மேலான நாமம் | Yesu Naamam Melana Naamam | Tamil Christian Song

இயேசு நாமம் மேலான நாமம் | Yesu Naamam Melana Naamam | Tamil Christian Song

இயேசு நாமம் மேலான நாமம்
எல்லா நாமத்திலும் மேலானதே
இயேசு நாமம் மேலான நாமம்
எல்லா நாமத்திலும் மேலானதே

இயேசுவே உம் நாமமே
மேலானதே மேலானதே
இயேசுவே உம் நாமமே
மேலானதே மேலானதே

இயேசு நாமம் மேலான நாமம்
எல்லா நாமத்திலும் மேலானதே
இயேசு நாமம் மேலான நாமம்
எல்லா நாமத்திலும் மேலானதே

இயேசுவே உம் நாமமே
மேலானதே மேலானதே
இயேசுவே உம் நாமமே
மேலானதே மேலானதே

இயேசு நாமம் மேலான நாமம்
எல்லா நாமத்திலும் மேலானதே
இயேசு நாமம் மேலான நாமம்
எல்லா நாமத்திலும் மேலானதே

1
பாவம் போக்கும் பரிசுத்த நாமம் இதே
சாபம் மாற்றும் சர்வ வல்ல நாமம் இதே
பாவம் போக்கும் பரிசுத்த நாமம் இதே
சாபம் மாற்றும் சர்வ வல்ல நாமம் இதே

எனக்காகவே சிலுவையில்
ஜீவன் தந்த நாமமே
எனக்காகவே சிலுவையில்
ஜீவன் தந்த நாமமே

இயேசுவே உம் நாமமே
மேலானதே மேலானதே
இயேசுவே உம் நாமமே
மேலானதே மேலானதே

இயேசு நாமம் மேலான நாமம்
எல்லா நாமத்திலும் மேலானதே
இயேசு நாமம் மேலான நாமம்
எல்லா நாமத்திலும் மேலானதே

2
சேராபீன்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தரே
சேனைகளின் கர்த்தர் நீரே பரிசுத்தரே
சேராபீன்கள் போற்றிடும் பரிசுத்தரே
சேனைகளின் கர்த்தர் நீரே பரிசுத்தரே

முழங்கால்கள் முடங்கிடும்
நாவு யாவும் போற்றிடும்
முழங்கால்கள் முடங்கிடும்
நாவு யாவும் போற்றிடும்

இயேசுவே உம் நாமமே
மேலானதே மேலானதே
இயேசுவே உம் நாமமே
மேலானதே மேலானதே

இயேசு நாமம் மேலான நாமம்
எல்லா நாமத்திலும் மேலானதே
இயேசு நாமம் மேலான நாமம்
எல்லா நாமத்திலும் மேலானதே

இயேசு நாமம் மேலான நாமம் | Yesu Naamam Melana Naamam | Tamil Christian Song | Jeba Sunder / Voice of Praise Media Team / Voice of Praise Ministries, Andamparai, Manalikarai, Kanyakumari, Tamil Nadu, India | Jeeva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!