உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் / Ummodu Selavidum Ovvuru Nimidamum | Tamil Christian Song

உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் / Ummodu Selavidum Ovvuru Nimidamum | Tamil Christian Song

உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும்
வீணாக போகாதையா என்னை
பெலவானாய் மாற்றுதையா
உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும்
வீணாக போகாதையா என்னை
பெலவானாய் மாற்றுதையா

ஓ தேவ பிரசன்னம் ஆ என்ன ஆனந்தம்
ஓ தேவ பிரசன்னம் ஆ என்ன ஆனந்தம்
ஆகாயம் கொண்டு செல்லுதே
ஆகாயம் கொண்டு செல்லுதே

உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும்
வீணாக போகாதையா என்னை
பெலவானாய் மாற்றுதையா

1
வானத்திலே தூதரெல்லாம் பரிசுத்தரே
என்று பணிகிறார்களே
வானத்திலே தூதரெல்லாம் பரிசுத்தரே
என்று பணிகிறார்களே

பூமியிலே மண்ணான நான்
உம் நாமம் வாழ்கவென்று தொழுகிறேனையா
பூமியிலே மண்ணான நான்
உம் நாமம் வாழ்கவென்று தொழுகிறேனையா

ஓ தேவ பிரசன்னம் ஆ என்ன ஆனந்தம்
ஓ தேவ பிரசன்னம் ஆ என்ன ஆனந்தம்
ஆகாயம் கொண்டு செல்லுதே
ஆகாயம் கொண்டு செல்லுதே

உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும்
வீணாக போகாதையா என்னை
பெலவானாய் மாற்றுதையா

2
தாயனவள் தன் பாலனை மறந்தாலும்
என்னை மறவாதவர்
தாயனவள் தன் பாலனை மறந்தாலும்
என்னை மறவாதவர்

தகப்பனைப் போல் இரக்கமுள்ள
பரிசுத்தரே உம்மை பணிகிறேனய்யா
தகப்பனைப் போல் இரக்கமுள்ள
பரிசுத்தரே உம்மை பணிகிறேனய்யா

ஓ தேவ பிரசன்னம் ஆ என்ன ஆனந்தம்
ஓ தேவ பிரசன்னம் ஆ என்ன ஆனந்தம்
ஆகாயம் கொண்டு செல்லுதே
ஆகாயம் கொண்டு செல்லுதே

உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும்
வீணாக போகாதையா என்னை
பெலவானாய் மாற்றுதையா

3
என் இயேசுவே உம் ஆவியால்
ஒருவிசையாய் என்னை நிரப்பிடுமையா
என் இயேசுவே உம் ஆவியால்
ஒருவிசையாய் என்னை நிரப்பிடுமையா

உலகத்திலே உமக்காக நான் உயிருள்ள
நாள் வரையில் உழைக்கணுமையா
உலகத்திலே உமக்காக நான் உயிருள்ள
நாள் வரையில் உழைக்கணுமையா

ஓ தேவ பிரசன்னம் ஆ என்ன ஆனந்தம்
ஓ தேவ பிரசன்னம் ஆ என்ன ஆனந்தம்
ஆகாயம் கொண்டு செல்லுதே
ஆகாயம் கொண்டு செல்லுதே

உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும்
வீணாக போகாதையா என்னை
பெலவானாய் மாற்றுதையா
உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும்
வீணாக போகாதையா என்னை
பெலவானாய் மாற்றுதையா

ஓ தேவ பிரசன்னம் ஆ என்ன ஆனந்தம்
ஓ தேவ பிரசன்னம் ஆ என்ன ஆனந்தம்
ஆகாயம் கொண்டு செல்லுதே
ஆகாயம் கொண்டு செல்லுதே

உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும்
வீணாக போகாதையா என்னை
பெலவானாய் மாற்றுதையா

என்னை
பெலவானாய் மாற்றுதையா

உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் / Ummodu Selavidum Ovvuru Nimidamum | Tamil Christian Song | Pauline Matthew / New Life Church Dublin, Dublin, Ireland | E. Williams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!