போற்றிடு ஆன்மமே | Potridu Aanmame | Tamil Christian Song

போற்றிடு ஆன்மமே | Potridu Aanmame | Tamil Christian Song

1
போற்றிடு ஆன்மமே சிஷ்டி கர்த்தாவாம் வல்லோரை
ஏற்றிடு உனக்கு ரட்சிப்பு சுகமானோரை
கூடிடுவோம் பாடிடுவோம் பரனை
மாண்பாய் சபையாரெல்லோரும்

2
போற்றிடு யாவையும் ஞானமாய் ஆளும் பிரானை
ஆற்றலாய்க் காப்பரே தம் செட்டை மறைவில் நம்மை
ஈந்திடுவார் ஈண்டு நாம் வேண்டும் எல்லாம்
யாவும் அவர் அருள் ஈவாம்

3
போற்றிடு காத்துனை ஆசீர்வதிக்கும் பிரானை
தேற்றியே தயவால் நிரப்புவார் உன் வாணாளை
பேரன்பராம் பராபரன் தயவை
சிந்திப்பாய் இப்போதெப்போதும்

4
போற்றிடு ஆன்மமே என் முழு உள்ளமே நீயும்
ஏற்றிடும் கர்த்தரை ஜீவராசிகள் யாவும்
சபையாரே சேர்ந்தென்றும் சொல்லுவீரே
வணங்கி மகிழ்வாய் ஆமேன்

போற்றிடு ஆன்மமே | Potridu Aanmame | Tamil Christian Song | CSI St. Mark’s Church, East Tambaram, Selaiyur, Chennai, Tamil Nadu, India

போற்றிடு ஆன்மமே | Potridu Aanmame | Tamil Christian Song | CSI St. Mark’s Church, East Tambaram, Selaiyur, Chennai, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!