போராடும் என் நெஞ்சமே / Poraadum En Nenjame | Tamil Christian Song

போராடும் என் நெஞ்சமே / Poraadum En Nenjame | Tamil Christian Song

போராடும் என் நெஞ்சமே புகலிடம் மறந்தாயோ
பாராளுமம் இயேசு உண்டு பதறாதே மனமே
போராடும் என் நெஞ்சமே புகலிடம் மறந்தாயோ
பாராளுமம் இயேசு உண்டு பதறாதே மனமே

1
அலைகடல் நடுவினிலே
அமிழ்ந்து போகின்றாயோ
அலைகடல் நடுவினிலே
அமிழ்ந்து போகின்றாயோ

கரம் நீட்டும் இயேசுவைப் பார்
கரை சேர்க்கும் துணை அவரே

கரம் நீட்டும் இயேசுவைப் பார்
கரை சேர்க்கும் துணை அவரே

ஆ ஆனந்தம் பேரானந்தம்
என் அருள்நாதர் சமூகத்திலே
ஆ ஆனந்தம் பேரானந்தம்
என் அருள்நாதர் சமூகத்திலே

போராடும் என் நெஞ்சமே புகலிடம் மறந்தாயோ
பாராளுமம் இயேசு உண்டு பதறாதே மனமே

2
கடந்ததை நினைத்து தினம்
கண்ணீர் வடிக்கின்றாயோ
கடந்ததை நினைத்து தினம்
கண்ணீர் வடிக்கின்றாயோ

நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே
நன்றி நன்றி சொல்லு

நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே
நன்றி நன்றி சொல்லு

ஆ ஆனந்தம் பேரானந்தம்
என் அருள்நாதர் சமூகத்திலே
ஆ ஆனந்தம் பேரானந்தம்
என் அருள்நாதர் சமூகத்திலே

போராடும் என் நெஞ்சமே புகலிடம் மறந்தாயோ
பாராளுமம் இயேசு உண்டு பதறாதே மனமே

3
வருங்கால பயங்களெல்லாம்
வாட்டுதோ அனுதினமும்
வருங்கால பயங்களெல்லாம்
வாட்டுதோ அனுதினமும்

அருள்நாதர் இயேசுவிடம்
அனைத்தையும் கொடுத்துவிடு
அருள்நாதர் இயேசுவிடம்
அனைத்தையும் கொடுத்துவிடு

ஆ ஆனந்தம் பேரானந்தம்
என் அருள்நாதர் சமூகத்திலே
ஆ ஆனந்தம் பேரானந்தம்
என் அருள்நாதர் சமூகத்திலே

போராடும் என் நெஞ்சமே புகலிடம் மறந்தாயோ
பாராளுமம் இயேசு உண்டு பதறாதே மனமே

4
நண்பன் கைவிட்டானோ
நம்பினோர் எதிர்த்தனரோ
நண்பன் கைவிட்டானோ
நம்பினோர் எதிர்த்தனரோ

கைவிடா நம் தேவனின்
கரம் பற்றி நடந்திடு
கைவிடா நம் தேவனின்
கரம் பற்றி நடந்திடு

ஆ ஆனந்தம் பேரானந்தம்
என் அருள்நாதர் சமூகத்திலே
ஆ ஆனந்தம் பேரானந்தம்
என் அருள்நாதர் சமூகத்திலே

போராடும் என் நெஞ்சமே புகலிடம் மறந்தாயோ
பாராளுமம் இயேசு உண்டு பதறாதே மனமே

போராடும் என் நெஞ்சமே / Poraadum En Nenjame | Tamil Christian Song | T Edward Daniel / CSI St. Andrew’s Church in Kundankulam, Tirunelveli, Tamil Nadu, India | SJ Berchmans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!