அழகானவர் தூயவரே | Azhaganavar Thooyavare | Tamil Christian Song

அழகானவர் தூயவரே | Azhaganavar Thooyavare | Tamil Christian Song

அழகானவர் தூயவரே
உயர்ந்தவரே என் அன்பே
அழகானவர் தூயவரே
உயர்ந்தவரே என் அன்பே

1
ஆயிரங்களில் நீங்க அழகானவர்
என் வாழ்வின் நேசர் நீரே
சாரோனின் ரோஜாவும்
பள்ளத்தாக்கின் புஷ்பமே
உம்மை நான் அறிந்து கொண்டேன்

ஆயிரங்களில் நீங்க அழகானவர்
என் வாழ்வின் நேசர் நீரே
சாரோனின் ரோஜாவும்
பள்ளத்தாக்கின் புஷ்பமே
உம்மை நான் அறிந்து கொண்டேன்

அழகானவர் தூயவரே
உயர்ந்தவரே என் அன்பே
அழகானவர் தூயவரே
உயர்ந்தவரே என் அன்பே

2
உங்களை பார்க்கணும்
உம் பாசத்தில் மூழ்கணும்
இது தான் என் ஆசை ஐயா
உங்களை பார்க்கணும்
உம் பாசத்தில் மூழ்கணும்
இது தான் என் வாஞ்சை ஐயா

உங்களை பார்க்கணும்
உம் பாசத்தில் மூழ்கணும்
இது தான் என் ஆசை ஐயா
உங்களை பார்க்கணும்
உம் பாசத்தில் மூழ்கணும்
இது தான் என் வாஞ்சை ஐயா

அழகானவர் தூயவரே
உயர்ந்தவரே என் அன்பே
அழகானவர் தூயவரே
உயர்ந்தவரே என் அன்பே

இயேசுவே என் இயேசுவே
உம்மை போல யாரும் இல்லை
இயேசுவே என் இயேசுவே
உம்மை போல யாரும் இல்லை

இயேசுவே என் இயேசுவே
உம்மை போல யாரும் இல்லை
இயேசுவே என் இயேசுவே
உம்மை போல யாரும் இல்லை

அழகானவர் தூயவரே
உயர்ந்தவரே என் அன்பே
அழகானவர் தூயவரே
உயர்ந்தவரே என் அன்பே

அழகானவர் தூயவரே
உயர்ந்தவரே என் அன்பே
அழகானவர் தூயவரே
உயர்ந்தவரே என் அன்பே

அழகானவர் தூயவரே | Azhaganavar Thooyavare | Tamil Christian Song | Christina Paul / Christian City Church, Thirumangalam, Anna Nagar, Chennai, Tamil Nadu, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!