எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே | Ella Magimaikum Pathirare | Tamil Christian Song

எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே | Ella Magimaikum Pathirare | Tamil Christian Song

எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே
எல்லா கனத்திற்கும் பாத்திரரே
எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே
எல்லா கனத்திற்கும் பாத்திரரே

எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே
எல்லா கனத்திற்கும் பாத்திரரே
எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே
எல்லா கனத்திற்கும் பாத்திரரே

அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே

எங்கள் மேலே அசைவாடுமே
எங்கள் மேலே அசைவாடுமே

1
செங்கடல் மேல் அசைவாடினீர்
எல்லா தடைகளை மாற்றினீரே
செங்கடல் மேல் அசைவாடினீர்
எல்லா தடைகளை மாற்றினீரே

எங்கள் தடைகள் மேல் அசைவாடுமே
எங்கள் தடைகள் மேல் அசைவாடுமே

அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே

எங்கள் மேலே அசைவாடுமே
எங்கள் மேலே அசைவாடுமே

2
உலர்ந்த எலும்பிற்கு உயிர் தந்தீரே
என் வாழ்க்கையில் அசைவாடுமே
உலர்ந்த எலும்பிற்கு உயிர் தந்தீரே
என் வாழ்க்கையில் அசைவாடுமே

என் வாழ்க்கையில் அசைவாடுமே
என் வாழ்க்கையில் அசைவாடுமே

அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே

எங்கள் மேலே அசைவாடுமே
எங்கள் மேலே அசைவாடுமே

3
எரிகோ மதில் மேல் அசைவாடினீர்
எல்லாத் தடைகளை மாற்றினீரே
எரிகோ மதில் மேல் அசைவாடினீர்
எல்லாத் தடைகளை மாற்றினீரே

எங்கள் மேலே அசைவாடுமே
எங்கள் மேலே அசைவாடுமே

அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே

எங்கள் மேலே அசைவாடுமே
எங்கள் மேலே அசைவாடுமே

4
பவுலும் சீலாவும் பாடும்போது
சிறைச்சாலையில் அசைவாடினீர்
பவுலும் சீலாவும் பாடும்போது
சிறைச்சாலையில் அசைவாடினீர்

எங்கள் மேலே அசைவாடுமே
எங்கள் மேலே அசைவாடுமே

அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே

எங்கள் மேலே அசைவாடுமே
எங்கள் மேலே அசைவாடுமே

எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே
எல்லா கனத்திற்கும் பாத்திரரே
எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே
எல்லா கனத்திற்கும் பாத்திரரே

அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே
அசைவாடும் தெய்வமே

எங்கள் மேலே அசைவாடுமே
எங்கள் மேலே அசைவாடுமே

எங்கள் குடும்பத்தில் அசைவாடுமே
என் வாழ்க்கையில் அசைவாடுமே
எங்கள் தடைகள்மேல் அசைவாடுமே
எங்கள் மேலே அசைவாடுமே

எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே | Ella Magimaikum Pathirare | Tamil Christian Song | Premila Simon / Carmel Ministries, Purasaiwalkam, Chennai, Tamil Nadu, India | K. S. Wilson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!