என் ஆத்மா கவி பாடும் | En Aathmaa Kavi Paadum | Tamil Christian Song

என் ஆத்மா கவி பாடும் | En Aathmaa Kavi Paadum | Tamil Christian Song

என் ஆத்மா கவி பாடும்
தேவாதி தேவனைத் துதித்து
என் உள்ளம் மகிழ்ந்தாடும்
கர்த்தாதி கர்த்தனைப் புகழ்ந்து

என் ஆத்மா கவி பாடும்
தேவாதி தேவனைத் துதித்து
என் உள்ளம் மகிழ்ந்தாடும்
கர்த்தாதி கர்த்தனைப் புகழ்ந்து

என் ஆத்மா கவி பாடும்

1
அக்கினி சோதனையோ
அயராது கடந்திடுவேன்
ஆண்டவர் இயேசுவோடு
அனுதினம் வாழ்ந்திடுவேன்

அக்கினி சோதனையோ
அயராது கடந்திடுவேன்
ஆண்டவர் இயேசுவோடு
அனுதினம் வாழ்ந்திடுவேன்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

என் ஆத்மா கவி பாடும்
தேவாதி தேவனைத் துதித்து
என் உள்ளம் மகிழ்ந்தாடும்
கர்த்தாதி கர்த்தனைப் புகழ்ந்து

என் ஆத்மா கவி பாடும்

2
தேவனின் நாமத்தையே
தினம் தினம் சார்ந்திடுவேன்
வியாதியோ வேதனையோ
சோர்பின்றி ஜெயமெடுப்பேன்

தேவனின் நாமத்தையே
தினம் தினம் சார்ந்திடுவேன்
வியாதியோ வேதனையோ
சோர்பின்றி ஜெயமெடுப்பேன்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

என் ஆத்மா கவி பாடும்
தேவாதி தேவனைத் துதித்து
என் உள்ளம் மகிழ்ந்தாடும்
கர்த்தாதி கர்த்தனைப் புகழ்ந்து

என் ஆத்மா கவி பாடும்

3
இயேசுவின் நாமத்திலே
சாத்தானை முறியடிப்பேன்
வஞ்சக சூழ்ச்சிகளை
அஞ்சாமல் எதிர்த்திடுவேன்

இயேசுவின் நாமத்திலே
சாத்தானை முறியடிப்பேன்
வஞ்சக சூழ்ச்சிகளை
அஞ்சாமல் எதிர்த்திடுவேன்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

என் ஆத்மா கவி பாடும்
தேவாதி தேவனைத் துதித்து
என் உள்ளம் மகிழ்ந்தாடும்
கர்த்தாதி கர்த்தனைப் புகழ்ந்து

என் ஆத்மா கவி பாடும்

4
கர்த்தரின் கரம்பிடித்தே
அக்கரை சேர்ந்திடுவேன்
கண்ணீரும் கசப்புமில்லை
கர்த்தரின் வீட்டினிலே

கர்த்தரின் கரம்பிடித்தே
அக்கரை சேர்ந்திடுவேன்
கண்ணீரும் கசப்புமில்லை
கர்த்தரின் வீட்டினிலே

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

என் ஆத்மா கவி பாடும்
தேவாதி தேவனைத் துதித்து
என் உள்ளம் மகிழ்ந்தாடும்
கர்த்தாதி கர்த்தனைப் புகழ்ந்து

என் ஆத்மா கவி பாடும்
தேவாதி தேவனைத் துதித்து
என் உள்ளம் மகிழ்ந்தாடும்
கர்த்தாதி கர்த்தனைப் புகழ்ந்து

என் ஆத்மா கவி பாடும்
தேவாதி தேவனைத் துதித்து
என் உள்ளம் மகழ்ந்தாடும்
கர்த்தாதி கர்த்தனைப் புகழ்ந்து

என் ஆத்மா கவி பாடும்
தேவாதி தேவனைத் துதித்து
என் உள்ளம் மகழ்ந்தாடும்
கர்த்தாதி கர்த்தனைப் புகழ்ந்து

என் ஆத்மா கவி பாடும்

என் ஆத்மா கவி பாடும் | En Aathmaa Kavi Paadum | Tamil Christian Song | Bethel AG Church, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!