கர்த்தர் சிருஷ்டித்த சகல சிருஷ்டிகளே | Karthar Sirustitha Sagala Sirustigalae | Tamil Christian Song

கர்த்தர் சிருஷ்டித்த சகல சிருஷ்டிகளே | Karthar Sirustitha Sagala Sirustigalae | Tamil Christian Song

கர்த்தர் சிருஷ்டித்த சகல சிருஷ்டிகளே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

கர்த்தருடைய தூதர்களே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

வானங்களே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

சூரிய சந்திரரே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

வானத்தின் நட்சத்திரங்களே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

மழையே பனியே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

மாரி காலமே கோடை காலமே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

இரவே பகலே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

ஒளியே இருளே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

பூமியானது கர்த்தரைப் போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதிக்கக்கடவது

மலைகளே குன்றுகளே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

எல்லா வகை தாவரங்களே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

சமுத்திரங்களே நதிகளே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

ஆகாயத்து பறவைகளே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

சகல மிருகங்களே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

இஸ்ரவேல் கர்த்தரைப் போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதிக்கக்கடவர்கள்

பெரியோர் சிறியோரே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

வாலிப கனியர்களே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

பிரபுக்களே ராஜாக்களே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

கர்த்தரின் ஊழியக்காரரே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

சகல ஜனங்களே
கர்த்தரைப் போற்றி போற்றிப் புகழ்ந்து
என்றென்றைக்கும் அவரை துதியுங்கள்

பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கு பரிசுத்த ஆவிக்கும்
மகிமை உண்டாவதாக

ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதாகாலங்களிலும்
மகிமை உண்டாவதாக
ஆ ஆ ஆ ஆமென்

கர்த்தர் சிருஷ்டித்த சகல சிருஷ்டிகளே | Karthar Sirustitha Sagala Sirustigalae | Tamil Christian Song | T Edward Daniel / CSI St. Andrew’s Church in Kundankulam, Tirunelveli, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!