என்னைக் காண்பவரே | Ennai Kaanbavarae | Tamil Christian Song

என்னைக் காண்பவரே | Ennai Kaanbavarae | Tamil Christian Song

என்னைக் காண்பவரே
தினம் காப்பவரே
என்னைக் காண்பவரே
தினம் காப்பவரே

ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கின்றீர்
சுற்றிச் சுற்றி சூழ்ந்திருக்கின்றீர்
ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கின்றீர்
சுற்றிச் சுற்றி சூழ்ந்திருக்கின்றீர்

நான் அமர்வதும் நான் எழுவதும்
நான் அமர்வதும் நான் எழுவதும்
நன்றாய் நீர் அறிந்திருக்கின்றீர்
நன்றாய் நீர் அறிந்திருக்கின்றீர்

என்னைக் காண்பவரே
தினம் காப்பவரே

1
எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் எல்லாம்
எல்லாமே அறிந்திருக்கின்றீர்
எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் எல்லாம்
எல்லாமே அறிந்திருக்கின்றீர்

நடந்தாலும் படுத்தாலும்
அப்பா நீர் அறிந்திருக்கின்றீர்
நடந்தாலும் படுத்தாலும்
அப்பா நீர் அறிந்திருக்கின்றீர்

நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா
நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா

என்னைக் காண்பவரே
தினம் காப்பவரே

2
முன்னும் பின்னும் நெருக்கி நெருக்கி
சுற்றி என்னை சூழ்ந்திருக்கின்றீர்
முன்னும் பின்னும் நெருக்கி நெருக்கி
சுற்றி என்னை சூழ்ந்திருக்கின்றீர்

உம் திருக்கரத்தால் தினமும் என்னை
பற்றி பிடித்திருக்கின்றீர்
உம் திருக்கரத்தால் தினமும் என்னை
பற்றி பிடித்திருக்கின்றீர்

நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா
நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா

என்னைக் காண்பவரே
தினம் காப்பவரே

3
கருவை உம் கண்கள் கண்டன
மறைவாய் வளர்வதைக் கவனித்தீரே என்
கருவை உம் கண்கள் கண்டன
மறைவாய் வளர்வதைக் கவனித்தீரே

அதிசயமாய் பிரமிக்கத்தக்க
பக்குவமாய் உருவாக்கினீர்
அதிசயமாய் பிரமிக்கத்தக்க
பக்குவமாய் உருவாக்கினீர்

நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா
நன்றி ராஜா இயேசு ராஜா

என்னைக் காண்பவரே
தினம் காப்பவரே
என்னைக் காண்பவரே
தினம் காப்பவரே

ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கின்றீர்
சுற்றிச் சுற்றி சூழ்ந்திருக்கின்றீர்
ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கின்றீர்
சுற்றிச் சுற்றி சூழ்ந்திருக்கின்றீர்

நான் அமர்வதும் நான் எழுவதும்
நான் அமர்வதும் நான் எழுவதும்
நன்றாய் நீர் அறிந்திருக்கின்றீர்
நன்றாய் நீர் அறிந்திருக்கின்றீர்

நன்றாய் நீர் அறிந்திருக்கின்றீர்
நன்றாய் நீர் அறிந்திருக்கின்றீர்

என்னைக் காண்பவரே | Ennai Kaanbavarae | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait | S. J. Berchmans

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!