சேற்றிலிருந்து தூக்கினார் | Setril Irunthu Thookinar | Tamil Christian Song

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார் | Setril Irunthu Thookinar | Tamil Christian Song

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்
கன்மலை மேல் நிறுத்தினார்
சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்
கன்மலை மேல் நிறுத்தினார்

பாவமான வாழ்கையை மாற்றி தந்தாரே
துன்பமான வாழ்க்கையில் இன்பம் தந்தாரே

அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலையானார்

அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலையானார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்
கன்மலை மேல் நிறுத்தினார்
சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்
கன்மலை மேல் நிறுத்தினார்

பாவமான வாழ்கையை மாற்றி தந்தாரே
துன்பமான வாழ்க்கையில் இன்பம் தந்தாரே

அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலையானார்

அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலையானார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்
கன்மலை மேல் நிறுத்தினார்
சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்
கன்மலை மேல் நிறுத்தினார்

பாவமான வாழ்கையை மாற்றி தந்தாரே
துன்பமான வாழ்க்கையில் இன்பம் தந்தாரே

அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலையானார்

அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலையானார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்
கன்மலை மேல் நிறுத்தினார்
சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்
கன்மலை மேல் நிறுத்தினார்

பாவமான வாழ்கையை மாற்றி தந்தாரே
துன்பமான வாழ்க்கையில் இன்பம் தந்தாரே
அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலையானார்

அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலை
அவர் எந்தன் கன்மலையானார்

சேற்றிலிருந்து தூக்கினார் | Setril Irunthu Thookinar | Tamil Christian Song | Tamil Church Abu Dhabi, Abu Dhabi, UAE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!