இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் | Yesuvin Naamame Thirunaamam | Tamil Christian Song

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் | Yesuvin Naamame Thirunaamam | Tamil Christian Song

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் முழு
இருதயத்தால் தொழுவோம் நாமும்

1
காசினியில் அதனுக் கிணையில்லையே விசு
வாசித்த பேர்களுக்குக் குறையில்லையே

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் முழு
இருதயத்தால் தொழுவோம் நாமும்

2
இத்தரையில் மெத்தவதி சயநாமம் அதை
நித்தமுந் தொழுபவர்க்கு ஜெயநாமம்

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் முழு
இருதயத்தால் தொழுவோம் நாமும்

3
உத்தம மகிமைப் பிரசித்த நாமம் இது
சத்திய விதேய மனமொத்த நாமம்

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் முழு
இருதயத்தால் தொழுவோம் நாமும்

4
விண்ணவரும் பண்ணுடன் கொண்டாடும் நாமம் நமை
அண்டிடும்பேய் பயந்தோடு தேவநாமம்

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் முழு
இருதயத்தால் தொழுவோம் நாமும்

5
பட்சமுள்ள ரட்சைசெயு முபகாரி பெரும்
பாவப்பிணிகள் நீக்கும் பரிகாரி

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் முழு
இருதயத்தால் தொழுவோம் நாமும்

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் | Yesuvin Naamame Thirunaamam | Tamil Christian Song | New Life Church Dublin, Dublin, Ireland

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!