യേശു നല്ലവൻ എനിക്കു യേശു നല്ലവൻ | Yeshu Nallavan Enikku Yeshu Nallavan | Malayalam Christian Song

യേശു നല്ലവൻ എനിക്കു യേശു നല്ലവൻ | Yeshu Nallavan Enikku Yeshu Nallavan | Malayalam Christian Song

Yeshu Nallavan enikku Yeshu Nallavan
Nalla Rakshakan than naamam vazhthy paadum njan
Yeshu Nallavan athe en Yeshu Nallavan
Yeshu Nallavan

Yeshu Nallavan enikku Yeshu Nallavan
Nalla Rakshakan than naamam vazhthy paadum njan
Yeshu Nallavan athe en Yeshu Nallavan
Yeshu Nallavan

1
Chenkadal pilarnnu than vazhi nadathidum
Adimayin nukam thakarthu Veendeduthavan
Chirakukal vidarthy marvil Kaathidunnavan
Yeshu Nallavan

Chenkadal pilarnnu than vazhi nadathidum
Adimayin nukam thakarthu Veendeduthavan
Chirakukal vidarthy marvil Kaathidunnavan
Yeshu Nallavan

Yeshu Nallavan enikku Yeshu Nallavan
Nalla Rakshakan than naamam vazhthy paadum njan
Yeshu Nallavan athe en Yeshu Nallavan
Yeshu Nallavan

2
Munnililum pirakilum nadannu kaavalay
Meghamonnenikkumel virichu snehamay
Neenda marubhoovil ullam kayyil thangidum
Yeshu Nallavan

Munnililum pirakilum nadannu kaavalay
Meghamonnenikkumel virichu snehamay
Neenda marubhoovil ullam kayyil thangidum
Yeshu Nallavan

Yeshu Nallavan enikku Yeshu Nallavan
Nalla Rakshakan than naamam vazhthy paadum njan
Yeshu Nallavan athe en Yeshu Nallavan
Yeshu Nallavan

3
Kotagal thakarthidaan balathe nalkidum
Neetiya bhujatthal enne thaan nadathidum
Veetil ethuvolam ponn mukhathe nokkidam
Yeshu Nallavan

Kotagal thakarthidaan balathe nalkidum
Neetiya bhujatthal enne thaan nadathidum
Veetil ethuvolam ponn mukhathe nokkidam
Yeshu Nallavan

Yeshu Nallavan enikku Yeshu Nallavan
Nalla Rakshakan than naamam vazhthy paadum njan
Yeshu Nallavan athe en Yeshu Nallavan
Yeshu Nallavan

4
Kshama kaalathenne kshemamode kaathidum
Pachappulthakidiyil kidathidunnavan
Vendathellam nithyameky pottidunnavan
Yeshu Nallavan

Kshama kaalathenne kshemamode kaathidum
Pachappulthakidiyil kidathidunnavan
Vendathellam nithyameky pottidunnavan
Yeshu Nallavan

Yeshu Nallavan enikku Yeshu Nallavan
Nalla Rakshakan than naamam vazhthy paadum njan
Yeshu Nallavan athe en Yeshu Nallavan
Yeshu Nallavan

Yeshu Nallavan enikku Yeshu Nallavan
Nalla Rakshakan than naamam vazhthy paadum njan
Yeshu Nallavan athe en Yeshu Nallavan
Yeshu Nallavan

യേശു നല്ലവൻ എനിക്കു യേശു നല്ലവൻ | Yeshu Nallavan Enikku Yeshu Nallavan | Malayalam Christian Song | Atlanta Church of God, Lawrenceville, Georgia, USA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!