உமக்கு மகிமை தருகிறோம் | Umakku Magimai Tharugirom | Tamil Christian Song

உமக்கு மகிமை தருகிறோம் | Umakku Magimai Tharugirom | Tamil Christian Song

உமக்கு மகிமை தருகிறோம்
உம்மில்தான் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்
உமக்கு மகிமை தருகிறோம்
உம்மில்தான் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

1
தாழ்மையில் அடிமையை
நோக்கிப் பார்த்தீரே
தாழ்மையில் அடிமையை
நோக்கிப் பார்த்தீரே

உயர்த்தி மகிழ்ந்தீரே
ஒரு கோடி ஸ்தோத்திரமே
உயர்த்தி மகிழ்ந்தீரே
ஒரு கோடி ஸ்தோத்திரமே

உமக்கு மகிமை தருகிறோம்
உம்மில்தான் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்

2
வல்லவரே மகிமையாய்
அதிசயம் செய்தீர்
வல்லவரே மகிமையாய்
அதிசயம் செய்தீர்

உந்தன் திருநாமம்
பரிசுத்தமானதே
உந்தன் திருநாமம்
பரிசுத்தமானதே

உமக்கு மகிமை தருகிறோம்
உம்மில்தான் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்

3
வலியோரை அகற்றினீர்
தாழ்ந்தோரை உயர்த்தினீர்
வலியோரை அகற்றினீர்
தாழ்ந்தோரை உயர்த்தினீர்

பசித்தோரை நன்மைகளால்
திருப்தியாக்கினீர்
பசித்தோரை நன்மைகளால்
திருப்தியாக்கினீர்

உமக்கு மகிமை தருகிறோம்
உம்மில்தான் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்

4
கன்மலையின் வெடிப்பில் வைத்து
கரத்தால் மூடுகிறீர்
கன்மலையின் வெடிப்பில் வைத்து
கரத்தால் மூடுகிறீர்

என்ன சொல்லிப் பாடுவேன்
என் இதய வேந்தனே
என்ன சொல்லிப் பாடுவேன்
என் இதய வேந்தனே

உமக்கு மகிமை தருகிறோம்
உம்மில்தான் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்
உமக்கு மகிமை தருகிறோம்
உம்மில்தான் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

உமக்கு மகிமை தருகிறோம் | Umakku Magimai Tharugirom | Tamil Christian Song | Joel Thomasraj / Apostolic Christian Assembly (ACA), Avadi Ministry, Avadi, Tamil Nadu, India | SJ Berchmans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!