திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார் | Thirupthiyakki Nadathiduvar | Tamil Christian Song

திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார் | Thirupthiyakki Nadathiduvar | Tamil Christian Song

திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார்
தேவைகளெல்லாம் சந்திப்பார்
மீதம் எடுக்க வைப்பார்
பிறருக்கு கொடுக்க வைப்பார்

பாடி கொண்டாடு
கோடி நன்றி சொல்லு
பாடி கொண்டாடு
கோடி நன்றி சொல்லு

திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார்
தேவைகளெல்லாம் சந்திப்பார்
மீதம் எடுக்க வைப்பார்
பிறருக்கு கொடுக்க வைப்பார்

1
ஐந்து அப்பங்களை ஆயிரமாய் பெருகச் செய்தார்
ஐந்து அப்பங்களை ஆயிரமாய் பெருகச் செய்தார்

ஐயாயிரம் ஆண்களுக்கு வயிராற உணவளித்தார்
ஐயாயிரம் ஆண்களுக்கு வயிராற உணவளித்தார்

பாடி கொண்டாடுவோம்
கோடி நன்றி சொல்லுவோம்
பாடி கொண்டாடுவோம்
கோடி நன்றி சொல்லுவோம்

திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார்
தேவைகளெல்லாம் சந்திப்பார்
மீதம் எடுக்க வைப்பார்
பிறருக்கு கொடுக்க வைப்பார்

2
பொன்னோடும் பொருளோடும் புறப்படச் செய்தாரே
பொன்னோடும் பொருளோடும் புறப்படச் செய்தாரே

பலவீனம் இல்லாமலே பாதுகாத்து நடத்தினாரே ஒரு
பலவீனம் இல்லாமலே பாதுகாத்து நடத்தினாரே

பாடி கொண்டாடுவோம்
கோடி நன்றி சொல்லுவோம்
பாடி கொண்டாடுவோம்
கோடி நன்றி சொல்லுவோம்

திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார்
தேவைகளெல்லாம் சந்திப்பார்
மீதம் எடுக்க வைப்பார்
பிறருக்கு கொடுக்க வைப்பார்

3
காடைகள் வரவழைத்தார் மன்னாவால் உணவளித்தார்
காடைகள் வரவழைத்தார் மன்னாவால் உணவளித்தார்

கற்பாறையை பிளந்து தண்ணீர்கள் ஓடச்செய்தார்
கற்பாறையை பிளந்து தண்ணீர்கள் ஓடச்செய்தார்

பாடி கொண்டாடுவோம்
கோடி நன்றி சொல்லுவோம்
பாடி கொண்டாடுவோம்
கோடி நன்றி சொல்லுவோம்

திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார்
தேவைகளெல்லாம் சந்திப்பார்
மீதம் எடுக்க வைப்பார்
பிறருக்கு கொடுக்க வைப்பார்

4
நீடிய ஆயுள் தந்து நிறைவோடு நடத்திடுவார்
நீடிய ஆயுள் தந்து நிறைவோடு நடத்திடுவார்

முதிர் வயதானாலும் பசுமையாய் வாழச் செய்வார்
முதிர் வயதானாலும் பசுமையாய் வாழச் செய்வார்

பாடி கொண்டாடுவோம்
கோடி நன்றி சொல்லுவோம்
பாடி கொண்டாடுவோம்
கோடி நன்றி சொல்லுவோம்

திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார்
தேவைகளெல்லாம் சந்திப்பார்
மீதம் எடுக்க வைப்பார்
பிறருக்கு கொடுக்க வைப்பார்

5
கெம்பீர சத்தத்தோடு ஆரவார முழக்கத்தோடு
கெம்பீர சத்தத்தோடு ஆரவார முழக்கத்தோடு

தெரிந்து கொண்ட தம்மக்களை தினமும் நடத்தி சென்றார்
தெரிந்து கொண்ட தம்மக்களை தினமும் நடத்தி சென்றார்

பாடி கொண்டாடுவோம்
கோடி நன்றி சொல்லுவோம்
பாடி கொண்டாடுவோம்
கோடி நன்றி சொல்லுவோம்

திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார்
தேவைகளெல்லாம் சந்திப்பார்
மீதம் எடுக்க வைப்பார்
பிறருக்கு கொடுக்க வைப்பார்

6
துதிக்கும் போதெல்லாம் சுவையான உணவு அது
துதிக்கும் போதெல்லாம் சுவையான உணவு

ஆத்மா திருப்தியாகும் ஆனந்த ராகம் பிறக்கும்
ஆத்மா திருப்தியாகும் ஆனந்த ராகம் பிறக்கும்

பாடி கொண்டாடுவோம்
கோடி நன்றி சொல்லுவோம்
பாடி கொண்டாடுவோம்
கோடி நன்றி சொல்லுவோம்

திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார்
தேவைகளெல்லாம் சந்திப்பார்
மீதம் எடுக்க வைப்பார்
பிறருக்கு கொடுக்க வைப்பார்

திருப்தியாக்கி நடத்திடுவார் | Thirupthiyakki Nadathiduvar | Tamil Christian Song | Eternal Light AG church (ELAG Church), Bangalore, Karnataka, India

Like this? Leave your thoughts below...

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Posted in:


Don`t copy text!