nawh

Ropui Takâ Hnêtû | Mizo Gospel Song

1
Lalpâ kan chungâ i ṭhatna hâi
Puong suok pei ka tih ka râwl nei sunin
Ka theina po poin a rawng bâwl ka t’â
Inpâk zing ka tih ka Lal lê ka Sandamtû

Ropui takâ hnêtû chu chawimâwiin
Châwl loin inpâk ei tîu Sandamtû chu
A thu tiema â’n phat vê ngâi naw â
Chuoi nî a nei ngâi bawk nawh ei Lalpâ chun

2
Mi tin rêngin ngâituo thar ei tîu
Pathien hmangaina lien ziet lê sei ziet
A hringna khawm inro loâ inhlântû
Sui chieng vê rawh a hmangaina inthûk ziet

Ropui takâ hnêtû chu chawimâwiin
Châwl loin inpâk ei tîu Sandamtû chu
A thu tiema â’n phat vê ngâi naw â
Chuoi nî a nei ngâi bawk nawh ei Lalpâ chun

3
Rinumna tin rêng khawm tuor huomin
Mi suol tlân hmang invâi hnung zawng suok di’n
Ânse dawng thing kherâ khâi kângâ umin
A thisenin ei suolna po po â’n tlêng fâi

Ropui takâ hnêtû chu chawimâwiin
Châwl loin inpâk ei tîu Sandamtû chu
A thu tiema â’n phat vê ngâi naw â
Chuoi nî a nei ngâi bawk nawh ei Lalpâ chun

4
Hung ro ei lungril kawtkhâr hawngin
Ngâituona thar leh lam indik hrâw di’n
Hriet thiemna lê ngilneinaâ inthuomin
Ei Lalpâ Pathien rawng chau hi bâwl lem ei tîu

Ropui takâ hnêtû chu chawimâwiin
Châwl loin inpâk ei tîu Sandamtû chu
A thu tiema â’n phat vê ngâi naw â
Chuoi nî a nei ngâi bawk nawh ei Lalpâ chun

Ropui Takâ Hnêtû | Mizo Gospel Song | Pi Lallienzawn (Zawni Hmar)

Don`t copy text!