ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா | Sthothiram Yesu Nadha / Sthothiram Yesu Natha | Tamil Christian Song

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா | Sthothiram Yesu Nadha / Sthothiram Yesu Natha | Tamil Christian Song

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
உமக்கென்றும் தோத்திரம் இயேசு நாதா
ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியார்
திரு நாமத்தின் ஆதரவில்

1
வான துதர் சேனைகள்
மனோகர கீதங்களால் எப்போதும்
ஓய்வின்றிப் பாடித் துதிக்கப் பெறும்
மன்னவனே உமக்கு

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
உமக்கென்றும் தோத்திரம் இயேசு நாதா
ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியார்
திரு நாமத்தின் ஆதரவில்

2
இத்தனை மகத்துவமுள்ள
பதவி இவ்வேழைகள் எங்களுக்கு
எத்தனை மாதயவு நின் கிருபை
எத்தனை ஆச்சரியம்

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
உமக்கென்றும் தோத்திரம் இயேசு நாதா
ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியார்
திரு நாமத்தின் ஆதரவில்

3
நின் உதிரமதினால்
திறந்த நின் ஜீவப் புது வழியாம்
நின் அடியார்க்குப் பிதாவின் சந்நிதி
சேரவுமே சந்ததம்

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
உமக்கென்றும் தோத்திரம் இயேசு நாதா
ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியார்
திரு நாமத்தின் ஆதரவில்

4
இன்றைத் தினமதிலும்
ஒருமித்துக்கூட உம் நாமத்தினால்
தந்த நின் கிருபைக்காய் உமக்கென்றும்
தோத்திரம் ஸ்தோத்திரமே

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
உமக்கென்றும் தோத்திரம் இயேசு நாதா
ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியார்
திரு நாமத்தின் ஆதரவில்

5
நீரல்லால் எங்களுக்குப்
பரலோகில் யாருண்டு ஜீவநாதா
நீரேயன்றி இகத்தில் வேறொரு
தேட்டமில்லை பரனே

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா
உமக்கென்றும் தோத்திரம் இயேசு நாதா
ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் நின்னடியார்
திரு நாமத்தின் ஆதரவில்

ஸ்தோத்திரம் இயேசு நாதா | Sthothiram Yesu Nadha / Sthothiram Yesu Natha | Tamil Christian Song | Jeberdson, Smiline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!