சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம் | Seermigu Vaanpuvi Deva Thothram | Tamil Christian Song

சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம் | Seermigu Vaanpuvi Deva Thothram | Tamil Christian Song

1
சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம்
சிருஷ்டிப்பு யாவையும் படைத்தாய் தோத்ரம்
ஏர்குணனே தோத்ரம் அடியர்க்கு
இரங்கிடுவாய் தோத்ரம் மா நேசா

2
நேர் மிகு அருள் திரு அன்பா தோத்ரம்
நித்தமு முமக் கடியார்களின் தோத்ரம்
ஆர் மணனே தோத்ரம் உனது
அன்பினுக்கே தோத்ரம் மா நேசா

3
ஜீவன் சுகம் பெலன் யாவுக்கும் தோத்ரம்
தினம் தினம் அருள் நன்மைக்காகவும் தோத்ரம்
ஆவலுடன் தோத்ரம் உனது
அன்பினுக்கே தோத்ரம் மா நேசா

4
ஆத்தும நன்மைகட்காகவும் தோத்ரம்
அதிசய நடத்துதற்காகவும் தோத்ரம்
சாற்றுகிறோம் தோத்ரம் உனது
தகுமன்புக்கே தோத்ரம் மா நேசா

5
மாறாப் பூரண நேசா தோத்ரம்
மகிழொடு ஜெபமொழி மாலையின் தோத்ரம்
தாராய் துணை தோத்ரம் இந்தத்
தருணமே கொடு தோத்ரம் மா நேசா

சீர்மிகு வான்புவி தேவா தோத்ரம் | Seermigu Vaanpuvi Deva Thothram | Tamil Christian Song | T Edward Daniel / CSI St. Andrew’s Church in Kundankulam, Tirunelveli, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!