ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் | Oruvarai Periya Athisayam | Tamil Christian Song

ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் | Oruvarai Periya Athisayam | Tamil Christian Song

ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர் நீர் தானே இயேசையா
ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர் நீர் தானே இயேசையா

இந்த நாளில் செய்யுமே இறங்கி வந்து செய்யுமே
இந்த நாளில் செய்யுமே இறங்கி வந்து செய்யுமே

ஒரு அற்புதம் நாங்கள் காண செய்யுமே
ஒரு அற்புதம் நாங்கள் காண செய்யுமே

ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா
ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா

ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர் நீர் தானே இயேசையா
ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர் நீர் தானே இயேசையா

இந்த நாளில் செய்யுமே இறங்கி வந்து செய்யுமே
இந்த நாளில் செய்யுமே இறங்கி வந்து செய்யுமே

ஒரு அற்புதம் நாங்கள் காண செய்யுமே
ஒரு அற்புதம் நாங்கள் காண செய்யுமே

தழும்புகளால் சுகம் ஆக்குவேன் என்றவர் நீர் தானே இயேசையா
தழும்புகளால் சுகம் ஆக்குவேன் என்றவர் நீர் தானே இயேசையா

இந்த நாளில் செய்யுமே இறங்கி வந்து செய்யுமே
இந்த நாளில் செய்யுமே இறங்கி வந்து செய்யுமே

ஒரு அற்புதம் நாங்கள் காண செய்யுமே
ஒரு அற்புதம் நாங்கள் காண செய்யுமே

ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா
ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா

ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா
ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா

ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா
ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா

ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா
ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா

ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா
ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா

ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா
ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா

ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா
ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா

ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா
ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா

ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா
ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா

ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா
ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா

ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா

ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் | Oruvarai Periya Athisayam | Tamil Christian Song | Premila Simon / Carmel Ministries, Purasaiwalkam, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!