நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால் | Naanum En Veetaarumovendral | Tamil Christian Song

நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால் | Naanum En Veetaarumovendral | Tamil Christian Song

நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால்
கர்த்தரையே சேவிப்போம்
நீயும் சேவிப்பாயா
நீயும் சேவிப்பாயா

1
கர்த்தரையே சேவிப்பது
ஆகாத தென்று கண்டால்
யாரை நீ சேவிப்பாய் என்பதை
இன்றே தீர்மானம் செய்வாய்

நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால்
கர்த்தரையே சேவிப்போம்
நீயும் சேவிப்பாயா
நீயும் சேவிப்பாயா

2
அடிமையான நம்மையுமே
தேவாதி தேவன் மீட்டார்
மாபெரும் அடையாளங்கள் செய்திட்ட
கர்த்தரை சேவிப்பாயா

நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால்
கர்த்தரையே சேவிப்போம்
நீயும் சேவிப்பாயா
நீயும் சேவிப்பாயா

3
நம் பாதையில் காப்பாற்றியே
கர்த்தர் நடத்தினாரே
கர்த்தர் தந்த ஆசீர் யாவும் கண்டு
நன்றியாய் சேவிப்பாயா?

நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால்
கர்த்தரையே சேவிப்போம்
நீயும் சேவிப்பாயா
நீயும் சேவிப்பாயா

4
நன்மையான ஈவுகளைத்
தேவாதி தேவன் தந்தார்
கீழ்படிந்தே அவர் சப்தம் கேட்டு
சாட்சியாய் ஜீவிப்பாயா

நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால்
கர்த்தரையே சேவிப்போம்
நீயும் சேவிப்பாயா
நீயும் சேவிப்பாயா

நானும் என் வீட்டாருமோவென்றால் | Naanum En Veetaarumovendral | Tamil Christian Song | Jeberdson, Smiline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!