கூடுமே எல்லாம் கூடுமே | Koodume Ellam Koodume | Tamil Christian Song

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே | Koodume Ellam Koodume | Tamil Christian Song

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே
உம்மாலே எல்லாம் கூடும்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே
உம்மாலே எல்லாம் கூடும்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை

1
கடல்மீது நடந்தீரையா
கடும்புயல் அடக்கினீரே
கடல்மீது நடந்தீரையா
கடும்புயல் அடக்கினீரே

சாத்தானை ஒடுக்கினீரே
சர்வ வல்லவரே
சாத்தானை ஒடுக்கினீரே
சர்வ வல்லவரே

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே
உம்மாலே எல்லாம் கூடும்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை

2
செங்கடல் உம்மை கண்டு
ஓட்டம் பிடித்தது ஏன்
செங்கடல் உம்மை கண்டு
ஓட்டம் பிடித்தது ஏன்

யோர்தான் உம்மைக் கண்டு
பின்னோக்கிச் சென்றது ஏன்
யோர்தான் உம்மைக் கண்டு
பின்னோக்கிச் சென்றது ஏன்

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே
உம்மாலே எல்லாம் கூடும்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை

3
மரித்து உயிர்த்தீரையா
மரணத்தை ஜெயித்தீரையா
மரித்து உயிர்த்தீரையா
மரணத்தை ஜெயித்தீரையா

மறுபடி வருவீரையா
உருமாற்றம் தருவீரையா
மறுபடி வருவீரையா
உருமாற்றம் தருவீரையா

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே
உம்மாலே எல்லாம் கூடும்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை

4
உம் நாமம் சொன்னால் போதும்
பேய்கள் ஓடுதையா
உம் நாமம் சொன்னால் போதும்
பேய்கள் ஓடுதையா

உம் பெயரால் கை நீட்டினால்
நோய்கள் மறையுதையா
உம் பெயரால் கை நீட்டினால்
நோய்கள் மறையுதையா

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே
உம்மாலே எல்லாம் கூடும்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே
உம்மாலே எல்லாம் கூடும்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே | Koodume Ellam Koodume | Tamil Christian Song | Yuvarani, Esther, Agnes, Sandhya / Bethel AG Church, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu, India | SJ Berchmans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!