எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர் | Enthan Yesu Enakku Nallavar | Tamil Christian Song

எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர் | Enthan Yesu Enakku Nallavar | Tamil Christian Song

எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்
எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்

ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்
ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்

1
கல்வாரி மலைமேல் ஏறியே
முள்முடி சிரசில் சூடியே
கல்வாரி மலைமேல் ஏறியே
முள்முடி சிரசில் சூடியே

என் வேதனை யாவையும் நீக்கி என்னில்
புது ஜீவனை ஊற்றினதால்
என் வேதனை யாவையும் நீக்கி என்னில்
புது ஜீவனை ஊற்றினதால்

எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்
எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்

ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்
ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்

2
அவர் ஆதியும் அந்தமுமே
தெய்வ சிநேகத்தின் பிறப்பிடமே
அவர் ஆதியும் அந்தமுமே
தெய்வ சிநேகத்தின் பிறப்பிடமே

பதினாயிரங்களில் மிக சிறந்தவரே
துதிக்கப் படத்தக்கவரே
பதினாயிரங்களில் மிக சிறந்தவரே
துதிக்கப் படத்தக்கவரே

எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்
எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்

ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்
ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்

3
புவி யாத்திரை மிகக் கடினம்
தேவ கிருபைகள் எந்நேரமும்
புவி யாத்திரை மிகக் கடினம்
தேவ கிருபைகள் எந்நேரமும்

பகல் மேகஸ்தம்பம் ராவில் அக்கினிஸ்தம்பம்
அனுதினம் என்னை வழி நடத்தும்
பகல் மேகஸ்தம்பம் ராவில் அக்கினிஸ்தம்பம்
அனுதினம் என்னை வழி நடத்தும்

எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்
எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்

ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்
ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்

4
எந்தன் ஏக்கம் எல்லாம் நீங்கிப்போம்
கண்ணீர் யாவையும் துடைத்திடுவார்
எந்தன் ஏக்கம் எல்லாம் நீங்கிப்போம்
கண்ணீர் யாவையும் துடைத்திடுவார்

இயேசு இராஜாவாய் வானத்தில் வெளிப்படும் நாள்
நான் அவருடன் பறந்திடுவேன்
இயேசு இராஜாவாய் வானத்தில் வெளிப்படும் நாள்
நான் அவருடன் பறந்திடுவேன்

எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்
எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்

ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்
ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்

எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்
எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்

ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்
ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்

எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்
எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர்
அவர் என்றென்றும் போதுமானவர்

ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்
ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்

ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்
ஆபத்தில் வியாதியில் என் பிரயாசங்களில்
என்றுமே அவர் போதுமானவர்

எந்தன் இயேசு எனக்கு நல்லவர் | Enthan Yesu Enakku Nallavar | Tamil Christian Song | Bethel AG Church, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu, India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!