என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே | En Meetpar Uyirodirukkaiyile | Tamil Christian Song

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே | En Meetpar Uyirodirukkaiyile | Tamil Christian Song

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே எனக்
கென்ன குறைவுண்டு நீ சொல் மனமே

1
என்னுயிர் மீட்கவே தன்னுயிர் கொடுத்தோர்
என்னோடிருக்கவே எழுந்திருந்தோர்
விண்ணுல குயர்ந்தோர் உன்னதஞ்சிறந்தோர்
மித்திரனே சுகபத்திர மருளும்

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே எனக்
கென்ன குறைவுண்டு நீ சொல் மனமே

2
பாபமோ மரணமோ நரகமோபேயோ
பயந்து நடுங்கிட ஜெயஞ் சிறந்தோர்
சாபமே தீர்த்தோர் சற்குருநாதன்
சஞ்சலமினியேன் நெஞ்சமே மகிழாய்

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே எனக்
கென்ன குறைவுண்டு நீ சொல் மனமே

3
ஆசி செய்திடுவார் அருள்மிக அளிப்பார்
அம்பரந் தனிலெனக்காய் ஜெபிப்பார்
மோசமே மறைப்பார் முன்னமே நடப்பார்
மோட்சவழி சத்யம் வாசல் உயிரெனும்

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே எனக்
கென்ன குறைவுண்டு நீ சொல் மனமே

4
கவலைகள் தீர்ப்பார் கண்ணீர் துடைப்பார்
கடைசிமட்டுங் கைவிடா திருப்பார்
பவமனிப்பளிப்பார் பாக்கியங் கொடுப்பார்
பரம பதவியினுள் என்றனை எடுப்பார்

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே எனக்
கென்ன குறைவுண்டு நீ சொல் மனமே

5
போனது போகட்டும் புவிவசை பேசட்டும்
பொல்லான் அம்புக ளெய்திடட்டும்
ஆனது ஆகட்டும் அருள்மழை பெய்திடும்
அன்புமிகும் பேரின்ப மெனக்கருள்

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே எனக்
கென்ன குறைவுண்டு நீ சொல் மனமே

என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே | En Meetpar Uyirodirukkaiyile | Tamil Christian Song | Tamil Arasi, Anie Deborah, Jeremiah Shine / El Shaddai Gospel Church (EGC), Kuwait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Don`t copy text!